Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นาวาอากาศเอกบุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาล นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมผู้รับจ้าง ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะบูรพานอก เพื่อตรวจติดตามและวางแผนการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก ในปีงบประมาณ 2563 เริ่มดำเนินการแล้ว คาดจะแล้วเสร็จประมาณกรกฎาคม 2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
Cr.ภาพ อิศร หิรัญธนกุล
Pr.ข่าว วัชราภรณ์ บุญชิต
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ