Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำและติดตามการรับเงินสงเคราะห์โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ซึ่งถือเป็นการพบปะ ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าถึงปัญหา และความต้องการของชุมชน รวมถึงการหารือร่วมกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนให้ตรงตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละชุมชน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดใหญ่ โทร 045-241442
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
Cr.ภาพ.ชาญยุทธ/รชากร
Pr. กิตติยา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ