Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกทบทวนประจำปี การฝึกในครั้งนี้ถือเป็นการรวมเจ้าหน้าที่จากทุกสถานีดับเพลิงมาฝึกพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อม สามารถเข้าเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งร่างกาย วินัย จิตใจ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Cr.ข่าว/สำนักปลัดเทศบาล
Cr.ภาพ/เอ็ดดี้
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ