Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
ในการนี้ เพื่อการอนุมัติแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วงานบริการสาธารณสุข ชมรม ชุมชน องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
ภาพ / ข่าว : ณัทนิษฐ์ หินนาค
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ