Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 4466

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 และมีนายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษา(พิเศษ) นายกเทศมนตรี นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการ พนักงานเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในเขต 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 4467

 MG 4468

 MG 4469

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...