Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยมีตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลฯ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชน ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

#พบเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย แจ้งด่วน 45-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
 
Pr.จันทนิภา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.อิศร/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี