Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในสังกัดฯ หยุดเรียนด้วยกรณีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดให้หยุดเรียนในชั้นเรียนหรือจัดการเรียนรู้แบบเต็มวัน (Onsite) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ระบบแอพพลิเคชั่น (Ondemand) และใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด (Onhand) หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม และถือปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Pr.สยามกมล/ข่าว.ฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษา
Banner.สำนักการศึกษา
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี