Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่1/2564 โดยมี นางวรรณสุข ชโลธรรังษี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู้แทนประชาคมเมือง เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2564 และพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564

2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
Pr.กิตติยา/ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี