Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 9051

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นายอนันต์ ตันติศิรินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญ คือ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 1 "ขั้นรับหลักการ" ซึ่งเสนอโดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา และได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 และพิจารณาคำแปรญัตติ 7 วันทำการ ระหว่าง 13-21 กันยายน 2560

 MG 9052

 MG 9053

 MG 9054

 MG 9055

 MG 9060

 MG 9067

 MG 9069

 MG 9083

 MG 9086

 MG 9087

 MG 9088

 MG 9090

 MG 9091

 MG 9096

 MG 9100

 MG 9105

 MG 9108

 MG 9110

 MG 9115

 MG 9116

 MG 9118

 MG 9130

 MG 9137

 MG 9140

 MG 9142

 MG 9144

 MG 9145

 MG 9154

 MG 9164

 MG 9166

 MG 9171

 MG 9175

 MG 9177

 MG 9181

Cr.หน.พิศาล

Pr.04 ขนิษฐวดี


ชาญชัย , สุวิทย์ ,ชินวัตร /ภาพ