Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 2607

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางณภัทร์ สายธนู หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม และนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตัวแทนอสม.กรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยแนะนะวิธีกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง

IMG 2608

IMG 2615

IMG 2631

IMG 2634

IMG 2636

IMG 2640

IMG 2652

IMG 2654

IMG 2659

IMG 2663

IMG 2687

IMG 2698

IMG 2702

IMG 2706

IMG 2723

IMG 2733

IMG 2740


ขนิษฐวดี ,พลอยฐิชาภรณ์ ข่าวและภาพ