Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.55 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ โดยเดอะอีสานเรคคอร์ด เว็บไซต์ข่าวสารด้านวิถีชีวิตชาวอีสาน ได้จัดโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข่าวให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และเพื่อสร้างเครือข่ายนักข่าวพลเมืองในภาคอีสาน ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภาคอีสานจากหลายมุมมองให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีแนวทางหลักในการจัดงานเพื่อเน้นศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่สังคมจากการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้อง VIP3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ข้อมูล/ภาพ ชาญชัย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...