Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกิจกรรม “หัวใจชมพู ไม่อูฮู้ ยาเสพติด” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนวัยเสี่ยงได้ทราบถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนในสถานศึกษาในการป้องกันและไม่ข้องกี่ยวกับยาเสพติด 
ในการนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครูและผู้สนับสนุนโครงการเังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย