Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG1

      นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งในขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปี  2561  อันประกอบด้วย 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  2. ภาษีป้าย  และ 3.ภาษีบำรุงท้องที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี  2561  ดังนี้

     1. ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

     2. เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  ซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายตั้งแต่ เดือนมกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2561

     3. เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ  ภาษีบำรุงท้องที่  ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมแรกของปี ตีราคาปานกลางที่ดิน และชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – วันที 30 เมษายน 2561   สำหรับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชำระได้ตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน  ของเจ้าของทรัพย์สินและใบเสร็จรับเงินภาษีปีเก่ามาแสดงด้วย หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย

      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี  หรือ 045 – 246060 – 2  ต่อ  110  ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง เว็บไซด์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

#pr05 สุธีลาพร
ข้อมูลโดย สำนักการคลัง

24174427 1527338677379266 4432485694141346243 n

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีถนนหน้าศาลหลักเมือง????????

#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมีแนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอแล้ว เข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมหรือบริจาคได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (ที่ทำการตลาดใหญ่) เทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 045-241442

CCF21017 0001

CCF21017 0002

CCF21017 0003

Cr. กองสวัสดิการสังคม
Pr.04 ขนิษฐวดี

objective plan 61

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน