Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

objective plan 61

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 10 พ.ย. 60 เทศบาลนครอุบราชธานี โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน..ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย 60 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้วยม่วง (ห้วยม่วง-ทุ่งบูรพา-ดงฟ้าห่วน) ในชื่อกิจกรรม "นครอุบลฯชวนปั่นเพื่อสุขภาพ ท้าลมหนาว กินข้าวป่า" ระยะทาง 36 กม. โดยเจ้าภาพ (เทศบาลนครอุบล/อบจ.อุบลฯ/สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/บริษัทกิจตรงยามา/ธนาคารออมสิน ภาค 12/สภ.เมืองอุบลฯ และภาคีเครือข่ายนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุบลฯ) 

กำหนดการ
05.00 ลงทะเบียน/สแตมป์บัตรนักปั่น/รับเบรคเช้า

06.00 ปล่อยขบวนปั่น

- ทีมขาอ่อน รอบสวนฯห้วยม่วง

-ทีมขาแรง start ห้วยม่วง-ถ.แจ้งสนิท ยูเทริน์เข้าทุ่งบูรพา- ถ.ทางหลวงชนบท 2084 -ผ่าน ม.หนองบัว-ม.หนองมะนาว-ม.หนองมะเขือ-สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่วน(พักรับประทานอาหารเช้า/ชมธรรมชาติอันสวยงาม/สแตมป์บัตรนักปั่น)

- ทุ่งบูรพา -ออก ถ.แจ้งสนิท

- finish สวนสาธารณะห้วยม่วง

2

Cr.ข้อมูล ผอ.ศิริวรรณ วิชัยโย
กราฟฟิก คุณพงศธร โชติมานนท์
#pr01ภัททิยาภรณ์

1

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีห่วงใยพี่น้องประชาชน ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งมีลมกรรโชกแรง สภาพเช่นนี้ง่ายต่อการเกิดอัคคีภัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย โดย การจุดธูปเทียนบูชา การเผาขยะ จะต้องมีผู้ดูแลจนดับสนิท ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าพบชำรุดต้องซ่อมทันที และปิดถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน และควรจัดหาอุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน

หากเกิดเหตูเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัยแจ้งด่วน โทร 199 หรือ 045-245500 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมรับระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี 
Cr.ภาพ ชาญชัย และ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ผู้สูงอายุ 

- มีสัญชาติไทย อายุ 59 ปี เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2501 
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์อื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนถิ่นจัดให้เป็นประจำ เช่น ถ้าเป็นนักบวชจะต้องไม่มีสมณะศักดิ์ ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น สท. สว. สส เป็นต้น

ผู้พิการ

- มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือผู้รับเบี้ยความพิการย้ายภูมิลำเนาเข้าอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ) ไม่เป็นผู้อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ผู้ป่วยเอดส์
- มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือผู้รับเบี้ยย้ายภูมิลำเนาเข้าอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและได้วินิจฉัยโรคแล้ว

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบด้วย (ผู้ขอรับเบี้ย/ผู้รับมอบอำนาจ)

1. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ หรือเผื่อเรียกเท่านั้น
4. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะผู้พิการ คือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสมุดประจำตัวคนพิการ ไม่หมดอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
5. เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะผู้ป่วยเอดส์ คือ หนังสือรับรองแพทย์ ระบุว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ ฉบับจริงเท่านั้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารของตนเองทุกฉบับ สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในระหว่างที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 -16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ โทร 045-241442 และ 045-240680

2

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพ jibjob กองสวัสดิการสังคม

IMG 2

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน