Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 1

Download.....ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 

 

ข้อมูลโดย งานทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง

CCF12302020 1

CCF12302020 2

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยได้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25443 ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีผลจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมานั้น และเป็นภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนเมษายน ของทุกปี ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ซึ่งฐานภาษีคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กรมธนารักษ์จัดทำ โดยเงินภาษีทุกบาทมีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา ถนนหนทาง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ภายในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถินของตน โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่มีกรรมสิทธิ์หรือครอบรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมมือร่วมใจกันชำระภาษีภายในกำหนดต่อไป เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

"ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวนภาษีสร้าง"

 

ช้อมูลโดย งานพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

795806
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
64
833
7988
776433
28596
30523
795806

Your IP: 3.237.205.144
2021-01-24 01:54