Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  6/2560
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูโอน (ย้าย) บรรจุใหม่ จำนวน ๕ ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ

กองวิชาการและแผนงาน

 • ร่วมประกวดโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน

 • การประเมินโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน

 • เตรียมความพร้อมรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักการศึกษา

 • การจัดทำโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี ๒๕๖๐
 • การจัดงานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
 • ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษาไทย
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2560 ครั้งที่  2/2559

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     - แนะนำพนักงานครูเทศบาลบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
- ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 มกราาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สรุปการประชุมคณะบริหาร
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
    สำนักการศึกษา
 • การดำเนินโครงการถนนคนเดิน
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    -
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ
 

กองวิชาการและแผนงาน

 • การดำเนินกิจกรรม ๕ ส
 • โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
   

สำนักการศึกษา

 • การคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
 • การจัดโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
 • การทดสอบมาตรฐานการศึกษา
   

กองวิชาการและแผนงาน

 • สรุปผลการประเมินการจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙
 • การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวอาเซียน
   

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 •  รายงานการอบรมการปรับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลเข้าสู่ระบบแพ่ง
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
    -

 

::ประจำปี 2561 ::

 

::ประจำปี 2560 ::

::ประจำปี 2559 ::

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล

ประจำปี 2560 ครั้งที่  1/2560

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.

ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     - แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
- ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สรุปการประชุมคณะบริหาร
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
     -
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
    สำนักการศึกษา
 • การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • การจัดงานวันครู ประจำปี 2560
   

กองวิชาการและแผนงาน

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 • โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 

กองวิชาการและแผนงาน

 • การดำเนินกิจกรรม ๕ ส
 • โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
   

สำนักการศึกษา

 • การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
 • การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ
    -