Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560 ครั้งที่  5/2560
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ เดือนเมษายน 2560
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ

กองวิชาการและแผนงาน

 • รายงานผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

สำนักการศึกษา

 • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

 • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา

 • พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน ๒๐ ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เดือนมกราคม ๒๕๖๑

 • รายงานการจัดงานวันเด็ก
 • รายงานการประหยัดพลังงาน
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
 •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  5/2561
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
 • ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 • สรุปการประชุม
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2560-เมษายน 2561

 • รายงานการใช้พลังงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • การจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • การรณรงค์ให้วัคซีน/ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
 •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2561

ครั้งที่  9/2561
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

 • รายงานการใช้พลังงาน

 • การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
 •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  11/2560
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำพนักงานเทศบาลและผู้จัดการสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) จำนวน 5 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • รายงานการใช้พลังงาน
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ
   กองวิชาการและแผนงาน
 • การกำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • การรับประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการศึกษาระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักการศึกษา

 • การกำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 • การรับประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการศึกษาระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • สรุปโครงการที่เสนอของบเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
 • กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

047253
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
409
589
3098
42051
8420
18596
47253

Your IP: 54.162.15.31
2018-09-21 20:02