Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 4062

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานากเทศมนตรี และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 เจ้าหน้าที่เทศบาล และตัวแทนอสม. กรรมการชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจถามไถ่่ความเป็นอยู่ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)

 MG 4063

 MG 4070

 MG 4074

 MG 4075

 MG 4077

 MG 4079

 MG 4090

 MG 4098

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  MG 3976

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจด้านการสงเคราะห์ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งจะเป็นผลทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นในการจัดอบรมครั้งนี้สำหรับ(ช่วงเช้า)ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก คลินิกหมอครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ(ช่วงบ่าย)ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะมาให้ความรู้ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

  MG 3977 MG 3981

 MG 3984

 MG 3997

 MG 3999

 MG 4008

 MG 4025

 MG 4030

 MG 4040

 MG 4046

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 3848

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตเทศบาล จ.สมุทรสงคราม ซึ่งนำโดย นายสมภพ รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.สมุทรสงคราม

 MG 3849

 MG 3850

 MG 3851

 MG 3852

 MG 3853

 MG 3862

 MG 3866

 MG 3873

 MG 3879

 MG 3882

 MG 3885

 MG 3889

 MG 3899

 MG 3902

 MG 3908

 MG 3909

 MG 3910

 MG 3911

ภาพ : วิภารัตน์ / ข่าว : ขนิษฐวดี

1

วันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.30 น. - 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะพูดคุยกับ อสม. ที่มารับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เขต 1- 4 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

3

4

5

6

7

ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ชินวัตร มิ่งขวัญ

 MG 3820

วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 07.30 น. ณ ศาลหลักเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี ปี 2560 เพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่ ศาลหลักเมือง ก่อนดำเนินการจัดงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

  MG 3821

  MG 3822

 MG 3823

 MG 3824

 MG 3825

 MG 3830

 MG 3831

 MG 3834

 MG 3835

 MG 3837

 MG 3838

 MG 3839

 MG 3840

 MG 3841

 MG 3842

 MG 3843

 MG 3847

 MG 3848

 MG 3849

 MG 3850

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ , สุธีลาพร ริพล และชินวัตร มิ่งขวัญ

pr09 วิภารัตน์