Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมการแสดงเพื่อสร้างความสุข ส่งกำลังใจ ก้าวไปด้วยกัน พร้อมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีอุบล" จากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ของพี่น้องชาวอุบลราชธานี ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

 2

3

4

5

6

7

8

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/เตชิต , เพชร

1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน #นครอุบลฯชวนปั่นเพื่อสุขภาพ ท้าลมหนาว กินข้าวป่า
โดยมีนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจักรยาน เจ้าหน้าที่พนักงาน ประชาชนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจากสวนสาธารณะห้วยม่วงไปยังสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ระยะทางไป-กลับ 36 กิโลเมตร

สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานนครอุบลฯชวนปั่นเพื่อสุขภาพ ท้าลมหนาว กินข้าวป่า" ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในโอกาสนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีขอขอบคุณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนอาหารว่าง /พร้อมรถ Motorlance 1 คัน /รถกู้ชีพ 1669

สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน สถานที่พักกินข้าวป่า /อาหารเครื่องดื่ม

รงพยาบาลสรรสิทธิประสงค์ สปอตประชาสัมพันธ์ / รถ EMS
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ดูแลการจราจรตลอดเส้นทาง

 - ธนาคารออมสินอุบลราชธานี น้ำดื่มตลอดงาน
บริษัทกิจตรงยามาฮ่า เต้นท์ 3 หลังและรถกะบะ 2 คันบริการนักปั่น

 - เครือข่ายนักปั่นจักรยานทุกท่าน ทุกชมรม
ประชาชนผู้รักสุขภาพทุกท่าน

 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

64

65

Cr. หน.ภัททิยาภรณ์ ,หมอหนิง,ชาญชัย ,ขนิษฐวดี และขอบคุณเจ้าของทุกภาพค่ะ

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 แสดงความยินดีกับทีมเจ้าบ้านน้อยท่ีดีโรงเรียนเทศบาลบูรพา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 75,000 บาท จากการแข่งขันเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บางแสน จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท.จัดทำโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในวิถีชีวิต การรักษา หวงแหนวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะ ศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในพื้นที่ รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนในท้องถิ่นที่มีคุณค่า รวมตลอดถึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำงานเป็นทีม นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวททท.ได้จัดการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการแข่งขันระดับภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ด้วยการให้โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 83 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งคลิปแนะนำการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาและคัดเลือกตัวแทนระดับภาคๆ จำนวน 2 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ของภาคอีสาน เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรีในครั้งนี้ หลังจากเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 ครั้ง และรับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ครั้ง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ผอ.กรศิริ มิ่งไชย,ครูกชนิภา ดีพร้อม

Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้แต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มักจะมีต้นไม้ ใบหญ้ารกและบดบังทัศนียภาพ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งออกตัดแต่งกิ่งไม้ และถางหญ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ในแต่ละชุมชน
หากพบเห็นขยะตกค้าง หรือต้นไม้กิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพ ตามตรอก ซอก ซอย โปรดแจ้งได้ที่ งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม???? 045-246060-3 ต่อ 193

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณปราการ

IMG 7535

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 35 "เวสสุวรรณเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ซึ่งเด็กหญิงปนัดดา ไชยะระ , เด็กหญิงธัญยานุช แสนศักดาและเด็กหญิงณฤดี โกศัลวิตร ได้รับรางวัลประเภทกรีฑาและประเภทเทเบิลเทนนิส โดย #สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่สถาบันการศึกษาในสังกัดและจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ และได้ให้โอวาส เป็นขวัญกำลังใจที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนได้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะการกีฬาให้บรรลุถึงกลุ่มเป้าหมายในอนาคตต่อไป

IMG 7536

IMG 7537

IMG 7538

IMG 7539

IMG 7541

IMG 7542

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ 

#pr05 สุธีลาพร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...