Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี (อยู่ระหว่างการรับเลือกตั้ง)

User icon

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
  User icon User icon User icon User icon 
       
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  User icon User icon User icon User icon
         
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
      User icon      
             
             

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เกรกชย 2
จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
         
  ชาญณรงค ชลการ 1 ประสงค จนจำปา ฤทธสรรค เทพพทกษ 1  
  นายชาญณรงค์ ชลการ นายประสงค์ จันจำปา นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์  
  ชยโรจน 3 ไพฑรย 1 บญม 3  
 อำไพวรรณ 2
นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์
รองประธานสภา
  ศรเพย พทธจกร
นางศิริเพ็ญ พุทธจักร

เลขานุการสภา
  นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์ นายไพฑูรย์ บุญพุทธ น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  
  ภพ 2   ไพฑรย พรหมสอน 1    
  นายภพ ภูสมปอง  นายไพฑูรย์ พรหมสอน    
             
             
             
  :: ผู้บริหารสถานศึกษา   
                 head 31  
      นายกรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
  
 
             
         -
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
             
       ไพสฐ ศรสมทร    
      นายไพสิฐ ศรีสมุทร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
  
 
       head 32 วชาญ  head 34  
       นายสุรสีห์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวิชาญ  ไทยแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 นายวีระชาติ สานุสันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
             
      001     
     
นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
  
 
             
      head 36    
     
นายประสพ ปรุโปร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
  
 
             
      head 37    
       
ว่าที่ร้อยโท คมกริซ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
  
 
           
:: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      head 38    
      ศรีสุดา แถมศิริ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
  
 
             
      head 39    
      พิณผกา  แก่นอาษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  
 
             
       head 40    
       ภัทริฌา คำผง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  
 
             
อมพล ทองพ
นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล
045-246060 ต่อ 244
081-3899834
:: รองปลัดเทศบาล
รองเจษ head 04 ศรเพย พทธจกร  
นายเจษฎา ชังอิน
045-246060 ต่อ 431
081-4877652

นายกฤชพล เมืองเหนือ
045-246060 ต่อ 233
061-0311551

ศิริเพ็ญ พุทธจักร
045-246060 ต่อ 432
093-3942442

 
:: หัวหน้าส่วนการงาน
head 13 นเรศ 6 k 01 p 18
นายมนต์ตรี ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
045-246060 ต่อ 242
095-5352953

นายนเรต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
045-246060 ต่อ 231
085-1737888

นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
045-246060 ต่อ 333
081-8448216

 นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
045-246060 ต่อ 179
094-5164266

วสทธ ศรคณ 2  head 16 head 17   
นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
045-246060 ต่อ 288
081-3208123

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
045-246060 ต่อ 240
086-5847742

 นางสุจิตรา นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
045-246060 ต่อ 603
085-4995594


 
pawn1 9   panw2 1 audit 06  
นางอรวรรณ สมสวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
045-246060 ต่อ 198
081-593-6136
นางวรนุช  จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
045-255385
อรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
045-246060 ต่อ 172
097-0535677
 
:: ผู้บริหารสถานศึกษา   
 head 31      
นายกรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
045-316990
045-311956

   
ไพสฐ ศรสมทร head 32 วชาญ head 34
 นายไพสิฐ ศรีสมุทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
062-803-1881
นายสุรสีห์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
063-635-5895
นายวิชาญ  ไทยแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
081-974-3173
นายวีระชาติ สานุสันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
085-243-9135
001      
นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
045-241001
082-1315628

   
head 36      
นายประสพ ปรุโปร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
045-256126
     
head 37      
ว่าที่ร้อยโท คมกริซ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนก้านเหลือง
045-314698
     
:: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี 
head 38 head 39 head 40  
ศรีสุดา แถมศิริ
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดมหาวนาราม
045-240172
081-074-9748
พิณผกา  แก่นอาษา
รก.หัวหน้า ศพด.
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
081-730-5970
ภัทริฌา คำผง
รก.หัวหน้า ศพด.
โรงเรียนเทศบาล3สามัคคี
045-241001
082-875-8149

 

2021 01

เอกสารดาวน์โหลด

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครอุบลราชธานี แบ่งออกได้ดังนี้

1. นายกเทศมนตรี
       นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบายควบคุม และรับผิดชอบการบริหารของเทศบาล และสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วนเทศบาลนครอุบลราชธานีจะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน และรองนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน 4 ปี
2. สมาชิกสภาเทศบาล
       เทศบาลนครอุบล มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน และมีวาระการทำงาน 4 ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี ซึ่งสมาชิกชุดปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรภายในเขตเทศบาล เมื่อเดือนตุลาคม 2554 วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิืบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย และอนุมัติเทศบัญญัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเและอื่นๆที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของสภาเทศบาล เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ เป็นต้น

2021 02 
       สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการประชุม รายงานประชุมสภาและการประชุมคณะเทศมนตรี งานสาธารณกุศลของเทศบาลนครนครอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานบริหารงานบุคคล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงงานจัดทำคำ สั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้การเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องที่ได้รับมอบหมาย

2021 04

       สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังในด้านการ รับ - จ่าย เงินของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดงานจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2021 05

       สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างสาธารณูปโภคการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์เมือง

2021 07

       สำนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารการศึกษาและ วิชาการ งานให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

2021 06

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตลอดจนการส่งเสริมการรักษาพยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล

2021 03

       กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนประเมินผลตามแผนกทุกระดับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานวิเคราะห์วิจัยปัญหาในการปกครองการบริหาร การปฏิบัติงานเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางตามแผนพัฒนาเทศบาลโครงการพิเศษและตามนโยบายของราชการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง การจัดทำนิติกรรม งานสอบสวนตรวจพิจารณาการรวบรวมข้อเท็จจริงพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย งานดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์งานรวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณจ่ายประจำปีของเทศบาล งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงานนโยบายจังหวัด และรัฐบาลและงานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

2021 08

       กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน การจัดตั้งชุมชน การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมการพัฒนาปรับปรุงชุมชน

2021 09      

      หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด ด้านการเงิน บัญชี และการตรวจสอบการดำเนินงานรวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

921644
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
146
1214
12170
897667
27584
53245
921644

Your IP: 3.237.20.246
2021-04-18 02:58