Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี

ann
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
  boss pacha boss yodyut boss sak สามารถ แกวเนตร 
  นายประชา กิจตรงศิริ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ  พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร
   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  boss nupporn boss junt boss adisak สราวธ ปงสข
  นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ นายชัยยงค์ โคตะสิน  นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ นายสราวุธ ปุ้งสุข
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
      boss nunthiya      
       นางนันทิยา สระแก้ว      
             

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เกรกชย 2
จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
         
  ชาญณรงค ชลการ 1 ประสงค จนจำปา ฤทธสรรค เทพพทกษ 1  
  นายชาญณรงค์ ชลการ นายประสงค์ จันจำปา นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์  
  ชยโรจน 3 ไพฑรย 1 บญม 3  
 อำไพวรรณ 2
นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์
รองประธานสภา
  อมพล ทองพ
นายอัมพล ทองพุ
เลขานุการสภา
  นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์ นายไพฑูรย์ บุญพุทธ น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  
  ภพ 2   ไพฑรย พรหมสอน 1    
  นายภพ ภูสมปอง  นายไพฑูรย์ พรหมสอน    
             
             
             
  :: ผู้บริหารสถานศึกษา   
                 head 31  
      นายกรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
  
 
             
         -
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
             
       ไพสฐ ศรสมทร    
      นายไพสิฐ ศรีสมุทร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
  
 
       head 32 วชาญ  head 34  
       นายสุรสีห์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวิชาญ  ไทยแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 นายวีระชาติ สานุสันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
             
      001     
     
นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
  
 
             
      head 36    
     
นายประสพ ปรุโปร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
  
 
             
      head 37    
       
ว่าที่ร้อยโท คมกริซ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
  
 
           
:: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      head 38    
      ศรีสุดา แถมศิริ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
  
 
             
      head 39    
      พิณผกา  แก่นอาษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  
 
             
       head 40    
       ภัทริฌา คำผง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  
 
             

 

หัวหน้าส่วนราชการ      
:: รองปลัดเทศบาล
อมพล ทองพ
นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล

  
    เจษฏา1 head 04 ศรเพย พทธจกร  
    นายเจษฎา ชังอิน นายกฤชพล เมืองเหนือ
ศิริเพ็ญ พุทธจักร
 
           
    :: หัวหน้าส่วนการงาน
           
  head 13 w 46 k 01 p 18
  นายมนต์ตรี ธนะคุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษา
นายนเรต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการ
สำนักการช่าง
นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
         
    h 13   head 16 head 17   
       นายโกวิท เริงนิรันดร์
รก.ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
 นางสุจิตรา นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

 
             
      pawn1 8   panw2 1    
       นายเชน ตันเลียง
ผู้จัดการ
สถานธนานุบาล 1
นางวรนุช  จันทะสิงษ์
ผู้จัดการ
สถานธนานุบาล 2
   
           
:: ผู้บริหารสถานศึกษา   
       head 31      
      นายกรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
   
             
      ไพสฐ ศรสมทร head 32 วชาญ head 34
       นายไพสิฐ ศรีสมุทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
นายสุรสีห์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
นายวิชาญ  ไทยแท้
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
นายวีระชาติ สานุสันต์
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
             
       001      
     
นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

   
             
      head 36      
     
นายประสพ ปรุโปร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
     
             
      head 37      
       
ว่าที่ร้อยโท คมกริซ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนก้านเหลือง
     
           
:: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      head 38 head 39 head 40  
      ศรีสุดา แถมศิริ
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดมหาวนาราม
พิณผกา  แก่นอาษา
รก.หัวหน้า ศพด.
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ภัทริฌา คำผง
รก.หัวหน้า ศพด.
โรงเรียนเทศบาล3สามัคคี
 
             

ST 00

เอกสารดาวน์โหลด

ST 1

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครอุบลราชธานี แบ่งออกได้ดังนี้

1. นายกเทศมนตรี
       นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบายควบคุม และรับผิดชอบการบริหารของเทศบาล และสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วนเทศบาลนครอุบลราชธานีจะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน และรองนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน 4 ปี
2. สมาชิกสภาเทศบาล
       เทศบาลนครอุบล มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 4 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน และมีวาระการทำงาน 4 ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี ซึ่งสมาชิกชุดปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรภายในเขตเทศบาล เมื่อเดือนตุลาคม 2554 วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิืบัติงานของคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย และอนุมัติเทศบัญญัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเและอื่นๆที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของสภาเทศบาล เช่น การใช้จ่ายเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ เป็นต้น

ST 2 
       สำนักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการประชุม รายงานประชุมสภาและการประชุมคณะเทศมนตรี งานสาธารณกุศลของเทศบาลนครนครอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานบริหารงานบุคคล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงงานจัดทำคำ สั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้การเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องที่ได้รับมอบหมาย

ST 3

       สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังในด้านการ รับ - จ่าย เงินของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดงานจัดทำและเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ST 4

       สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ผังเมือง การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างสาธารณูปโภคการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์เมือง

ST 55

       สำนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารการศึกษาและ วิชาการ งานให้การศึกษาแก่เด็กในเขตเทศบาล งานนิเทศการศึกษา งานเกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

ST 6

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แมลงพาหะนำโรค งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตลอดจนการส่งเสริมการรักษาพยาบาล งานด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล

ST 7

       กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรวบรวมวิเคราะห์ บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นในการวางแผนประเมินผลตามแผนกทุกระดับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานวิเคราะห์วิจัยปัญหาในการปกครองการบริหาร การปฏิบัติงานเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางตามแผนพัฒนาเทศบาลโครงการพิเศษและตามนโยบายของราชการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง การจัดทำนิติกรรม งานสอบสวนตรวจพิจารณาการรวบรวมข้อเท็จจริงพยาน หลักฐานเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย งานดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์งานรวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณจ่ายประจำปีของเทศบาล งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล สนับสนุนผลงานนโยบายจังหวัด และรัฐบาลและงานสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

ST 8

       กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน การจัดตั้งชุมชน การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมการพัฒนาปรับปรุงชุมชน

ST 9
       หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด ด้านการเงิน บัญชี และการตรวจสอบการดำเนินงานรวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

709676
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
515
767
4133
700662
25645
34247
709676

Your IP: 54.236.35.159
2020-10-30 17:11