Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 3959

   วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีต้อนรับพัดยศพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูวิลาสกิจจาทร (บัวสอน โอกาโส มะลิ น.ธ.เอก,พธ.บ.,ศษ.ม.) โดย มีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

DSC 3960

DSC 3961

DSC 3962

DSC 3964

DSC 3965

DSC 3968

DSC 3972

DSC 3977

DSC 3978

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

  วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่สอง ให้มีความก้าวหน้า มีความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

2

3

4

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร กองวิชาการและแผนงาน

1

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายอาทิตย์ คูณผล นายกสมาคมนักบริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ)สำหรับหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ขนิษฐวดี/ ข่าว
ชาญชัย/ภาพ

1

 วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 (เขต 3,4) พร้อมด้วย นายประชา กิจตรงศิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเฉาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่1 (เขต1/เขต2) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขึดความสามารถเฉพาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพโดย ชินวัตร กองวิชาการและแผนงาน

Subcategories