Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยนายอาทิตย์ คูณผล นายกสมาคมนักบริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ)สำหรับหลักสูตร"อนาคตท้องถิ่นไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ขนิษฐวดี/ ข่าว
ชาญชัย/ภาพ

1

  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน รุ่นที่1 (เขต1/เขต2) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มขึดความสามารถเฉพาะตัวบุคคลให้กับกรรมการชุมชนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม รร.เทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาพโดย ชินวัตร กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนปลอดยาเสพติด ณ บริเวณลานวัดหลวง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์ กองวิชาการและแผนงาน

2

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.10 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ในชุมชนหาดวัดใต้ เพื่อขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว

1

3

ภาพ/ข่าว : ธิรักษ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา

2

3

4

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร , ธิรักษ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...