Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงและหารือกระบวนการทำงานโครงการขยายฐานผู้รับผลประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง /ฝ่าย พนักงานเทศบาล ร่วมประชุม และรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์จากตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/ข่าว หน.พิศาล , ภัททิยาภรณ์

DSC 4590 resize

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนกันยายน 2560 กับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และมอบเสื้อ Car Free Day 2017 ให้กับหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อใช้ในกิจกรรรมปั่นจักรยาน Car Free Day 2017 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 นี้ และมอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

 DSC 4591 resize

 DSC 4592 resize

 DSC 4593 resize

DSC 4608 resize

DSC 4613 resize

DSC 4614 resize

DSC 4615 resize

DSC 4616 resize

DSC 4617 resize

DSC 4618 resize

DSC 4619 resize

DSC 4620 resize

DSC 4621 resize

DSC 4622 resize

DSC 4623 resize

DSC 4625 resize

DSC 4626 resize

DSC 4628 resize

DSC 4634 resize

DSC 4635 resize

DSC 4636 resize

DSC 4638 resize

DSC 4639 resize

DSC 4640 resize

DSC 4641 resize

DSC 4643 resize

DSC 4646 resize

DSC 4649 resize

DSC 4651 resize

DSC 4653 resize

DSC 4657 resize

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชินวัตร / ภาพ

IMG 2303

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองและพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในชุมชนกับผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมเสวนาในเรื่องการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองและพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและขอทาน

IMG 2304

IMG 2305

IMG 2312

IMG 2315

IMG 2318

IMG 2325

IMG 2331

IMG 2336

IMG 2341

IMG 2343

IMG 2348

IMG 2353

Pr.04 ขนิษฐวดี
สุวิทย์ /ภาพ

 MG 0175

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยนายนะพร เตชาวิวัฒนบูลย์ นายประพจน์ พากเพียร นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 0176

 MG 0177

 MG 0178

 MG 0201

 MG 0203

 MG 0205

 MG 0210

 MG 0214

 MG 0216

 MG 0220

 MG 0223

 MG 0228

 MG 0232

 MG 0233

 MG 0238

 MG 0247

 MG 0264

 MG 0267

 MG 0270


Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ขาญชัย

DSC 4526 resize

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 4 (อสม.เขต4) พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามบทบาท และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (ยุค 4.00 )ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 4527 resize

DSC 4528 resize

DSC 4529 resize

DSC 4531 resize

DSC 4535 resize

DSC 4545 resize

DSC 4546 resize

DSC 4547 resize

DSC 4550 resize

DSC 4562 resize

DSC 4564 resize

DSC 4572 resize

DSC 4573 resize

DSC 4575 resize

DSC 4581 resize

DSC 4582 resize

DSC 4584 resize

DSC 4585 resize

DSC 4586 resize

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน