Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 6774

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ณ ศาลาหนองนาควาย ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้นำขยะมาสะสมแต้มเก็บคะแนน เพื่อแลกเครื่องใช้ในครัวเรือน และเป็นการลดขยะล้นเมือง สร้างรายได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป

IMG 6775

IMG 6776

IMG 6778

IMG 6785

IMG 6788

IMG 6791

IMG 6796

IMG 6798

IMG 6802

IMG 6808

 

IMG 6826

IMG 6829

IMG 6840

IMG 6845

IMG 6860

IMG 6861

IMG 6863

IMG 6864

IMG 6866

IMG 6872

IMG 6874

IMG 6877

IMG 6881

IMG 6882

IMG 6888

IMG 6892

IMG 6894

IMG 6896

ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : น.ส. จิราภรณ์ บัวโรย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

DSC 8484

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบล ฯ และอสม. ลงพื้นที่ชุมชนเขตควบคุมดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น

DSC 8487

DSC 8489

DSC 8490

DSC 8492

DSC 8493

DSC 8494

DSC 8496

DSC 8501

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

1

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นตัวแทนเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภทการจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ณ กรุงเทพมหานคร

2

3

4

ภาพ : ผอ.วิสุทธิ์

DSC 8419

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันผลไม้และของดีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานซึ่งการจัดงานวันผลไม้และของดีจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านข้างบิ๊กซี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภายในงานจำหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ทุเรียน เงะ ลิ้นจี่ เมล่อน และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น

 DSC 8420

DSC 8422

DSC 8425

DSC 8428

DSC 8429

DSC 8430

DSC 8433

DSC 8442

DSC 8443

DSC 8453

DSC 8455

DSC 8456

DSC 8457

DSC 8458

DSC 8459

DSC 8460DSC 8461DSC 8468DSC 8474

DSC 8476

DSC 8478

DSC 8479

DSC 8480

ขนิษฐวดี / ข่าว
สุวิทย์ /ภาพ

DSC 8288

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ และคณะ มาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น (LPA)
ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น
5 ด้านได้แก่ 1.ด้านบริหารจัดการ 2. ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี

DSC 8291

DSC 8292

DSC 8293

DSC 8294

DSC 8295

DSC 8299

DSC 8302

DSC 8305

DSC 8306

DSC 8307

DSC 8307

DSC 8308

DSC 8309

DSC 8311

DSC 8316

DSC 8321

DSC 8323

DSC 8324

DSC 8325

DSC 8328

DSC 8330

DSC 8331

DSC 8332

DSC 8333

DSC 8334

DSC 8346

DSC 8348

DSC 8351

DSC 8359

DSC 8360

DSC 8366

DSC 8372

DSC 8376

DSC 8385

DSC 8391

DSC 8392

DSC 8393

DSC 8395

DSC 8396

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชินวัตร /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...