Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 4365

   วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)ตัวแทนกรรมการชุมชน อสม. ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย ในเขตพื้นรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม ภาพโดย

DSC 4368

DSC 4387

DSC 4394

DSC 4465

DSC 4469

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

   วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี หัวส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญทุกท่านที่รักสุขภาพ ร่วมออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อ

2

3

4

5

6

7

ภาพ/ชินวัตร กองวิชาการและแผนงาน

1

   วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวัน อสม.แห่งชาติ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรม วันอสม. ขึ้น โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และอสม.ทั้ง 4 เขต ร่วมงาน วันอสม. ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เริ่มจากขบวนเดินพาเหรด อสม. การแสดงจากอสม.แต่ละเขต และร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อสม.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ/ชาญชัย ,นพครับ      ข่าว/ขนิษฐวดี

IMG 4181

   วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา10.00 น. กองวิชาการและแผนงานได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายไพบูลย์ วนะลุน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมหัวหน้าส่วนบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 4184

IMG 4183

IMG 4186

IMG 4187

IMG 4188

IMG 4189

IMG 4190

IMG 4191

IMG 4192

IMG 4193

IMG 4195

IMG 4196

IMG 4197

IMG 4199

IMG 4202

IMG 4203

IMG 4204

IMG 4206

IMG 4210

IMG 4215

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 3994

   วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะจากเมือง Fredericton จังหวัด New Brunswick ราชอาณาจักรแคนาดา ในฐานะเป็นเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program ) กับเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสมาพันธ์เทศบาลแห่งประเทศแคนาดา (The Federation of Canadian Municpalities : FCM) ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการมาเยือนในฐานะมิตรเก่าที่เคยร่วมโครงการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเมืองร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 - 2547

 DSC 3995

DSC 4009

DSC 4012

DSC 4019

DSC 4023

DSC 4027

DSC 4030

DSC 4041

DSC 4071

DSC 4077

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...