Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 8992

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดประชุมสภาเทศเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลอุบลราชธานี โดยสรุปวาระการประชุม ดังนี้คือ 

การเสนอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการ และติดตามงานสาธารณประโยชน์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี และการติดตามการใช้งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อนุมัติให้
.
การเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เพื่อขอรับความเห็นชอบดังนี้

- ขอรับความเห็นชอบการรับมอบรถยนต์ดับเพลิง กู้ภัย จากสโมสรโรตารี่ในประเทศญี่ปุ่น
- ขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ขอรับความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดป่าแสนอุดม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

#สรุปสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้อนุมัติเห็นชอบ 1 ญัตติ คือ เห็นชอบการรับมอบรถยนต์ดับเพลิง กู้ภัย จากสโมสรโรตารี่ในประเทศญี่ปุ่น

  MG 8993

 MG 8994

 MG 8997

 MG 8999

 MG 9004

 MG 9009

 MG 9010

 MG 9012

 MG 9017

 MG 9019

 MG 9020

 MG 9032

 MG 9036

 MG 9039

 MG 9040

 MG 9044

 MG 9046

 MG 9048

 MG 9050

 MG 9053

 MG 9057

 MG 9059

 MG 9060

 MG 9062

 MG 9064

 MG 9075

 MG 9076

 MG 9078

 MG 9081

 MG 9085

 MG 9090

 MG 9092

 MG 9094

 MG 9096

 MG 9097

 MG 9099

 MG 9102

 MG 9105

 MG 9109

 MG 9116

 MG 9118

 MG 9119

 MG 9121

 MG 9125

 MG 9129

 MG 9132

 MG 9135

 MG 9140

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย , ชินวัตร

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้ กับผู้ป่วยและญาติในการดูแล และปฏิบัติตัวของผู้ป่วยตามบ้าน ที่ต้องดูแลในระยะยาวในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr. ภาพ/ข้อมูล คุณชญานิศา คำภาบุตร

1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 /2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ซึ่งในการประชุมได้มีการเพิ่มเติมโครงการและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชินวัตร

1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรำสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว ที่ถือปฎิบัติในวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน ซึ่งพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ได้แสดงออกถึงความถวายพุทธบูชาองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกต่อไป

2

3

4

5

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : นพครับ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว ได้นำคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม" จิตอาสา" โดยการปลูกปอเทืองบริเวณเกาะกลางถนนชยางกูร ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของเทศบาลที่ดำเนินกิจกรรม. โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ดร มนต์ตรี ธนะคุณ ได้รับนโยบายจาก #นายกแอน# สานต่อให้เมืองอุบลฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวันนี้เริ่มจาก ต.ช.ด.22 ถึง แยกวนารมย์

2

3

Cr.ภาพ นายวิชาญ ไทยแท้
#pr01 ภัททิยาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...