Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ฝ่ายทะเบียนราษฎร เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังอุบลราชธานี เรือนจำจังหวัดอุบลฯ ได้เข้าไปให้บริการถ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุบลฯ ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 จำนวน 150 กว่าราย ซึ่งทางเรือนจำจัดทำโครงการดังกล่าวทุกปี เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อความปลอดภัย

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.จ้อมูล,ภาพ/คุณกรรณิกา

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบล (สคร) ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่สุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย โดยชุดซอฟท์แวร์ทันระบาด เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมก่อนการระบาดของโรคติดต่อ โดยกำหนดลงพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯในระหว่างวันที่ 18 -20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.ดังนี้ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชนพาณิชย์ ได้แก่ชุมชนวัดหลวง 1,2 วันที่ 19 ธ.ค.2560 ลงพื้นที่ชุมชนพักอาศัย ได้แก่ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5(ดอนเจ้าปู่) วันที่ 20 ธ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชนแออัด ได้แก่ชุมชนเยาเรศ 1 และศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกใน scale ขนาดเล็ก เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่ระดับที่สามารถซื้อ-ขาย เครดิตได้ ณ โรงแรมทอแสง จ.อุบลราชธานี

2

3

4

5

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.หลังจากที่เทศบาลนครอุบลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้มีการขุดลอกคลองรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งส่งผลให้มีเศษดิน เศษโคลน ตกหล่นบริเวณถนนรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (บริเวณถนนพรหมราช ถนนราชบุตร ) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด จึงเร่งทำความสะอาด ล้างถนน เก็บกวาดเศษดิน เศษโคลนเพื่อความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณสน

DSC 8632

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะให้ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบต่อไปให้สถานศึกษา ศูนย์บริการสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มีครู นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการได้รับประโยชน์จากสื่อดังกล่าว

การส่งมอบสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว สืบเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ของศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีประโยชน์จำนวนมาก แต่ที่ผ่านมา การเข้าถึงองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ยังมีน้อย ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรนำร่อง ในการเป็นหน่วยจัดการร่วม (Node) เพื่อบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีความพร้อมหลายด้าน เช่น มีกลุ่มฐานผู้รับประโยชน์ มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรในการบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ

DSC 8636

ภาพ : คุณภัททิยาภรณ์ ใครบุตร
ข่าว : คุณพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร