Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 เขต 1,2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจกับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดการอบรมตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเป็นการจัดอบรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

2

3

4

5

Pr.04 ขนิษฐวดี 
เตชิต /ภาพ

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาดกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมในการจัดสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ

เตรียมพบกับถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณถนนราชบุตร ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ  สำนักการช่าง กำลังเร่งเตรียมสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ ได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

จึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr06 พลอยฐิชาภรณ์

IMG 3753

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ) เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน และเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 3757

IMG 3758

IMG 3759

IMG 3760

IMG 3760

IMG 3761

IMG 3762

IMG 3763

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05 สุธีลาพร