แผนพัฒนาเทศบาล

2561 2564
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564)
 • สารบัญ
 • ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาล(พ.ศ.25560-2562)
 • ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
            3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
            3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • ส่วนที่ 4 การนำแแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
              4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
            4.2 บัญชีโครงการพัฒนา

          (ผ 07) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี
          (ผ 01) รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี
                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
          (ผ 02) สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานี
          (ผ 08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี

 • ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผล