Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 5955

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจ.อุบลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2560 โดยมีท่านผู้ว่าฯ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี เพื่อนำประกอบพิธีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายเครื่องบูชาบวงสรวง จุดธูปเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี

 IMG 5956

IMG 5957

IMG 5961

IMG 5964

IMG 5967

IMG 5968

IMG 5970

IMG 5971

IMG 5979

IMG 5982

IMG 5987

IMG 5990

IMG 5995

IMG 5998

IMG 5999

IMG 6000

IMG 6002

IMG 6003

IMG 6007

IMG 6008

IMG 6012

IMG 6014

IMG 6017

IMG 6019

IMG 6021

IMG 6024

IMG 6025

IMG 6028

IMG 6032

IMG 6034

IMG 6039

IMG 6040

IMG 6044

IMG 6045

IMG 6046

IMG 6047

IMG 6049

IMG 6050

IMG 6052

IMG 6054

IMG 6060

IMG 6068

IMG 6069

IMG 6072

IMG 6074

IMG 6085

IMG 6091

IMG 6096

IMG 6098

IMG 6110

IMG 6116

IMG 6124

IMG 6130

IMG 6131

IMG 6134

 

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สุธีลาพร ริพล

 MG 8731

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนคอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่) เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อสม. ตัวแทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ถามไถ่ความเป็นอยู่ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับมารดาหลังคลอดบุตร ชุมชนดอนเจ้าปู่ จำนวน 1 ราย ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ชุมชนวังทองจำนวน 3 รายและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 2 จำนวน 1 ราย รวม 5 ราย สำหรับการออกเยี่ยมในชุมชนเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วย และแนะนำวิธีดูแลผู้ป่วยให้กับญาติในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงด้วย

 MG 8733

 MG 8734

 MG 8746

 MG 8753

 MG 8758

 MG 8759

 MG 8764

 MG 8771

 MG 8778

 MG 8779

 MG 8781

 MG 8783

 MG 8799

 MG 8808

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชาญชัย /ภาพ

 MG 8660

วันที่ 25 พ.ค 2560 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เสริมสร้างความรู้ ทักษะและความขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆต่อไป สำหรับการจัดอบรมฯได้รับเกียรติจากนางเบญจมาส ศรีสวุพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินการพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนชยางกูร 2 เทศบาลนครอุบลราชธานี

 MG 8661

 MG 8662

 MG 8665

 MG 8680

 MG 8686

 MG 8687

 MG 8692

 MG 8697

 MG 8698

 MG 8700

 MG 8701

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม กองสาธารณสุขฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดให้มีการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่ 3 เพื่อให้อสม.ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งในวันนี้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ ได้ให้โอวาทและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล

IMG 5810

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ และอสม. ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฯ4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และช่วยแนะนำวิธีดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาว

 IMG 5811

IMG 5813

IMG 5816

IMG 5817

IMG 5820

IMG 5823

IMG 5825

IMG 5828

IMG 5829

IMG 5833

IMG 5834

IMG 5841

IMG 5842

IMG 5846

IMG 5847

IMG 5850

IMG 5858

IMG 5861

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน