Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 DSC 0080

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฏหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

DSC 0082

DSC 0083

DSC 0087

DSC 0092

DSC 0093

DSC 0098

DSC 0104

DSC 0106

DSC 0108

DSC 0109

DSC 0110

DSC 0111

DSC 0112

DSC 0113

DSC 0115

DSC 0116

DSC 0117

DSC 0120

DSC 0122

DSC 0129

DSC 0133

DSC 0134

DSC 0138

DSC 0139

DSC 0141

DSC 0149

DSC 0150

DSC 0164

DSC 0167

DSC 0168

DSC 0172

DSC 0173

DSC 0174

DSC 0178

DSC 0181

DSC 0217 

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/สุวิทย์,ชินวัตร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 4466

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์คุณภาพอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 และมีนายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษา(พิเศษ) นายกเทศมนตรี นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนการ พนักงานเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในเขต 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 MG 4467

 MG 4468

 MG 4469

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

 MG 4517

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คณะอสม.ออกเยี่ยม พร้อมมอบผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยตามบ้านในพื้นที่ศูนย์ฯบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) จำนวนผู้ป่วย 3 ราย ณ ชุมชนหาดวัดใต้

  MG 4518

 MG 4521

 MG 4527

 MG 4533

 MG 4534

 MG 4539

 MG 4543

 MG 4548

 MG 4559

 MG 4560

 MG 4564

 MG 4573

 MG 4582

 MG 4583

ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์
ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 8079

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอบลราชธานี มอบหมายให้นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสรมการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM โดยมีนายกรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมดังกล่าวฯ ในการนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 

สำหรับการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการนำความรู้ทั้ง 4 แขนง มาช่วยแก้ป้ญหา สถานการณ์ ปัญหาในชีวิตจริง ส่งเสริมในการคิดวิเคราะห์ในแก้ปัญหาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมไปการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ระยะการอบรม 2 วันในระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กลุ่มเป้าหมายนักเรียนจำนวน 211 คน

 IMG 8080

IMG 8082

IMG 8086

IMG 8087

IMG 8089

IMG 8091

IMG 8092

IMG 8094

IMG 8097

IMG 8098

IMG 8101

IMG 8103

IMG 8108

ขนิษฐวดี ,วัชราภรณ์ /ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน