Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด และรับฟังบรรยายเรื่อง การบริการจัดการด้านรักษาความสะอาด ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานด้านรักษาความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ 
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ถ.สรรพสิทธิ์ ซ.ชยางกูร14,18 และบริเวณอุบลสแควร์บิ๊กซี เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

8

9

#pr.01ภัททิยาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมระบบเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

Cr.FonLiie
Pr.04 ขนิษฐวดี 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด โดยมีนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้ความรู้ บรรยายและฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการฝึกมองโลกในแง่ดี ทบทวนสิ่งดีดีในชีวิตการค้นหาข้อดีของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่องค์กรสร้างสุข โดยจัดอบรมให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ขนิษฐวดี ,ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ดูแลแก้ไขด้านไฟฟ้าบริเวณทุ่งศรีเมือง และปัญหาฝาท่อชำรุด แก้ไขบริเวณถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนพโลชัย และซอยข้างร้านรานี

การบริการและแก้ไขปัญหา คืองานของพวกเราที่จะต้องดูแล แก้ไขปัญหา นี่คือนโยบาย การทำงานของนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
การตรวจสอบจุดบกพร่องชำรุดเสียหาย อาจไม่ทั่วถึง พบเห็น แจ้ง 045 - 246061 - 2 ต่อ 136 สำนักการช่าง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cr.ภาพคุณเรวัตร, คุณสัญชัย

#Pr.01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ