Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 4190

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "พลังมิตรภาพบำบัด สุขจากการให้" ร่วมกับ อาจารย์สายชล ศรทัตต์ ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ,ศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ในโครงการรวมพลังเครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมลายทอง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

DSC 4191

DSC 4192

DSC 4193

DSC 4202

DSC 4209

DSC 4210

ภาพ/ข่าว ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 3976

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่น เมืองปั่นดี) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบเสื้อยืดรณรงค์ปั่นจักรยานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ นักปั่นจักรยาน และนักเรียนที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนเป็นประจำ ซึ่งการอบรมฯจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 1 วัน โดยมีวิทยากรนางสาวรุ่งนภา พึ่งน้ำ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และบรรยายกฏหมายจราจรที่ควรทราบก่อนการปั่นจักรยานจาก ร.ต.ท.สมบัติ เกษไธสง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม และโรงเรียนปทุมวิทยากร

DSC 3991

DSC 3977

DSC 3995

DSC 4003

DSC 4006

DSC 4009

DSC 4014

DSC 4027

DSC 4031

DSC 4040

DSC 4059

DSC 4069

DSC 4071

DSC 4073

DSC 4076

DSC 4087

DSC 4093

DSC 4096

DSC 4104

DSC 4116

DSC 4119

DSC 4123

DSC 4128

DSC 4149

DSC 4181

DSC 4185

DSC 4189

ภาพ/ข่าว ขนิษฐวดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

 MG 9051

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นายอนันต์ ตันติศิรินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญ คือ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที่ 1 "ขั้นรับหลักการ" ซึ่งเสนอโดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา และได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึง 12 กันยายน 2560 และพิจารณาคำแปรญัตติ 7 วันทำการ ระหว่าง 13-21 กันยายน 2560

 MG 9052

 MG 9053

 MG 9054

 MG 9055

 MG 9060

 MG 9067

 MG 9069

 MG 9083

 MG 9086

 MG 9087

 MG 9088

 MG 9090

 MG 9091

 MG 9096

 MG 9100

 MG 9105

 MG 9108

 MG 9110

 MG 9115

 MG 9116

 MG 9118

 MG 9130

 MG 9137

 MG 9140

 MG 9142

 MG 9144

 MG 9145

 MG 9154

 MG 9164

 MG 9166

 MG 9171

 MG 9175

 MG 9177

 MG 9181

Cr.หน.พิศาล

Pr.04 ขนิษฐวดี


ชาญชัย , สุวิทย์ ,ชินวัตร /ภาพ

IMG 1741

วันที่ 30 ส.ค.60 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าโอทอปเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการนำถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ารับถุงยังชีพพระราชทาน ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

 IMG 1742

IMG 1745

IMG 1748

IMG 1750

IMG 1752

IMG 1756

IMG 1759

IMG 1760

IMG 1762

IMG 1766

IMG 1767

IMG 1768

IMG 1769

IMG 1772

IMG 1774

IMG 1779

IMG 1784

IMG 1789

IMG 1792

IMG 1794

IMG 1801

IMG 1803

IMG 1805

IMG 1806

IMG 1807

IMG 1808

IMG 1809

IMG 1810

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 3897

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนบริการสาธารณสุข 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันการเกิดความพิการจากอุบัติเหตุในชุมชนด้วยการให้ความรู้วินัยจราจร โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร สถานการณ์อุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดระบบจราจรในชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทน อสม. กรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป

DSC 3898

DSC 3899

DSC 3901

DSC 3904

DSC 3906

DSC 3908

ขนิษฐวดี /ข่าว
ธิรัก / ภาพ