Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานีเชิญผู้สนใจ ผู้ประกอบการ ร่วมประกวดข้าวจี่รสดี ในงานถนนข้าวจี่ โครงการถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ณ ทุ่งศรีเมือง

รางวัล ชนะเลิศ 1,000 บาท
รองชนะเลิศ งอันดับหนึ่ง 800 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลฯ 
โทร 087-4319316

2

3

4

Cr.ข้อมูล สำนักการศึกษา
Pr.04 ขนิษฐวดี

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบและการพัฒนาตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่) และอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบล (สคร) ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลฯ ลงพื้นที่สุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย โดยชุดซอฟท์แวร์ทันระบาด เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมก่อนการระบาดของโรคติดต่อ โดยกำหนดลงพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลฯในระหว่างวันที่ 18 -20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.ดังนี้ วันที่ 18 ธ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชนพาณิชย์ ได้แก่ชุมชนวัดหลวง 1,2 วันที่ 19 ธ.ค.2560 ลงพื้นที่ชุมชนพักอาศัย ได้แก่ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5(ดอนเจ้าปู่) วันที่ 20 ธ.ค. 2560 ลงพื้นที่ชุมชนแออัด ได้แก่ชุมชนเยาเรศ 1 และศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ฝ่ายทะเบียนราษฎร เทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังอุบลราชธานี เรือนจำจังหวัดอุบลฯ ได้เข้าไปให้บริการถ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุบลฯ ในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 จำนวน 150 กว่าราย ซึ่งทางเรือนจำจัดทำโครงการดังกล่าวทุกปี เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อความปลอดภัย

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.จ้อมูล,ภาพ/คุณกรรณิกา

1

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.หลังจากที่เทศบาลนครอุบลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้มีการขุดลอกคลองรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ซึ่งส่งผลให้มีเศษดิน เศษโคลน ตกหล่นบริเวณถนนรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (บริเวณถนนพรหมราช ถนนราชบุตร ) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด จึงเร่งทำความสะอาด ล้างถนน เก็บกวาดเศษดิน เศษโคลนเพื่อความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน

2

3

4

5

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณสน