Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบกฏหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค และความรู้ในการเลือกบริโภคสินค้า และควรหลีกเลี่ยงบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะกรรมการสมาคมเพื่อนผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ผ่านชุมชนสำนักงานขนส่งอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมดอนเจ้าปู่ทองแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

4

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับโล่รางวัล "STOP DRINK AWARD 2017" สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า 2560 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลจัดงาน "ถนนดอกไม้และสายน้ำ" ปลอดภัยปลอดเหล้า ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างรูปธรรมพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย (zoning) ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม llโรงแรม Amari airport

1

2

3

5

Cr.หนิง@รัชนี ,สุธีลาพร

DSC 7550

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขฯ

 DSC 7551

DSC 7554

DSC 7556

DSC 7557

DSC 7558

DSC 7559

DSC 7560

DSC 7561

DSC 7562

DSC 7563

DSC 7566

DSC 7567

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ชินวัตร

 MG 0001

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ประจำปี 2560 โดยมี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจ กฎจราจร วินัยจราจร มารยาทขับขี่ยานพาหนะ การป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เข้ารับการอบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 300 คน

 MG 0002

 MG 0003

 MG 0003

 MG 0004

 MG 0005

 MG 0006

 MG 0007

 MG 0008

 MG 0009

 MG 0010

 MG 0011

 MG 0012

 MG 0016

 MG 0017

 MG 0018

 MG 0019

 MG 9994

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับพี่น้องชาวอสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชาวอสม.ได้รับทราบถึงข่าวสารตลอดจนนโยบายต่างๆ เพื่อรับทราบและสามารถนำไปบอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิด

2

3

4

5

6

7

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณโบว์

Subcategories