Youtube Cityub Chanel


ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี
  วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปราถนา... Read More...
IMAGE อบรมชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด รุ่นที่ 2 เขต 2
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE นายกเทศมนตรีฯ ร่วมทำบุญประจำปีตลาดสดเทศบาล 5
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...
IMAGE ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นางสาวสมปรารถนา... Read More...

ประกาศ

IMAGE กำหนดยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี2560
     นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ... Read More...
IMAGE รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์
รายนามผู้ร่วมบริจาคและสมทบอุปกรณ์การแพทย์... Read More...
IMAGE Digital ECONOMY 2560
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม... Read More...
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2560
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2560 ... Read More...

 1

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี

 2

3

4

5

 

6

7

8

ภาพโดย FB-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ

1

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ออกดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยสรรพสิทธิ์ 14.1 และซอยแจ้งสนิท 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขนิษฐวดี /ข่าว

ชินวัตร /ภาพ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบป้ายชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประชาชน เขต 2 ที่เข้าร่วมการอบรมฯ รุ่นที่ 2สำหรับการอบรมชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด จัดอบรมให้แก่อสม.กรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที 25 - 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เยาวชนประชาชนไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี รตท.พิสิษฐ์ู เหล่าสิงห์ และผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุบลราชธานี บรรยายเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด 9 ขั้น 6 ระยะ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

ขนิษฐวดี /ข่าว  ชาญชัย /ภาพ

ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ.อุบลราชธานี ” ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

2

3

4

ข่าว : สุธีลาพร
ภาพ : ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

1

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมบุญประจำปีตลาดสดเทศบาล 5 ซึ่งผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 5 ได้ทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ เจ้าย่า ตลาดสดเทศบาล 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสมัครสมานสามัคคีของผู้ประกอบการค้าและผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเทศบาล 5

3

2

4

5

6

7

8

9

ขนิษฐวดี / ข่าว

ชาญชัย / ภาพ

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รวมเล่ม) ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...