Youtube Cityub Chanel


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กให้กับมารดาที่เลี้ยงดูบุตร
  วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่พยาบาล... Read More...
IMAGE พิธีรับมอบรถกู้ภัยดับเพลิงให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.นายชัชพงค์ เอมะสุวรรณ... Read More...
IMAGE กิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ... Read More...
IMAGE กิจกรรม "ทำดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายในหลวง ร.9"
วันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา... Read More...

ประกาศ

T VER

 

หัวหน้าส่วนราชการ      
:: รองปลัดเทศบาล
head 1
นายอาทิตย์  คูณผล
ปลัดเทศบาล

  
    head 02 head 03 head 04  
    นายอธิปไตย โยธามาตย์ นายถาวร เดชป้องหา นายกฤชพล เมืองเหนือ
 
           
   head 11 head 12  head 13  head 03 
 
นางเดือนลอย  คำแดงสด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นายมนต์ตรี ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นายถาวร เดชป้องหา
รองปลัดเทศบาล
รก.ผอ.สำนักการคลัง
         
     ศรวรรณ  head 16 head 17   
       นางศิริวรรณ วิชัยโย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
 นางสุจิตรา นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
             
       head 18  head 19    
        นางศิริพร แจ่มใส
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
นายสมพร  จันทนะ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
   
           
:: ผู้บริหารสถานศึกษา   
       head 31 head 32     
      นายกรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
 นายสุรสีห์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ธภัสธร   มิ่งไชย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
             
       head 33  head 34    
       นายเรืองศักดิ์ ตรีราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
นายวีระชาติ สานุสันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 นายวิชาญ  ไทยแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
             
       001 head 35    
     
นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
นายสมโภชน์ วิทยาขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
             
      head 36      
     
นายประสพ ปรุโปร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
     
             
      head 37      
       
ว่าที่ร้อยโท คมกริซ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
     
           
:: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      head 38 head 39 head 40  
      ศรีสุดา แถมศิริ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดมหาวนาราม
พิณผกา  แก่นอาษา
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ภัทริฌา คำผง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 
             
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2558
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE เทศบัญญัติงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติงบประมาณ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2561 - 2564) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2560-2562
แผนพัฒนาเทศบาล ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2559-2561
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) สารบัญ... Read More...
IMAGE แผนพัฒนาเทศบาล 2558-2560
แผนพัฒนาเทศบาล  ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) สารบัญ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2560
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2559
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2558
สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2557
: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รวมเล่ม) ... Read More...
โครงการพัฒนา ปี 2556
สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์