Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร และนายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน พร้อมติดตามการปฏิบัติงานของสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
Pr.กิตติยา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.หัวหน้าภัททิยาภรณ์/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

 

13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

1

 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนงนุช จิรันตกาล นายภคพล คูณผล และนางสาววิรงรอง วิทยะ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมอบชุดช่วยเหลือแก่ผู้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการนี้สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน ได้รับฟังความคิดเห็น และให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวตามมาตรการโควิด-19

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

ข่าว.กิตติยา
ภาพ.อิศร/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือการจัดเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีตัวแทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อสรุปดังนี้…
- งดจัดกิจกรรมเทศกาลเทียนพรรณษาในบริเวณทุ่งศรีเมืองและมีการปรับเปลี่ยนการจัดงานผ่านออนไลน์ โดยการถ่ายสดการแสดงเทียนพรรษา ณ คุ้มวัดต่างๆ ยลเทียนพรรษามรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว 2564 ผ่าน Online ห่างไกล COVID-19

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาล นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

 

3

 

4

 

Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/นิดารัตน์ ฤทธิโร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories