Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการถนนเด็กเดินประจำปี 2563 ตอน "เด็กเเละเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม" เพื่อเปิดพื้นที่ในการเเสดงออกสำหรับเด็กเเละเยาวชนของจังหวัดอุบลฯ ในทางสร้างสรรค์ เสริมสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะ,ดนตรี,กีฬาอื่นๆ เเละให้เกิดความร่วมมือเเละทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเเละพัฒนาเเกนนำเด็กเเละเยาวชนให้เกิดความสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pr03:ข่าว ศุจินทรา
ภาพ: ชนุวิทย์/ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งสนใจศึกษาในด้านการบำบัดน้ำเสีย ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง โดยมีนางเดือนลอย คำแดงสด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ประกอบการจำหน่ายอาหารและแผงลอย ได้เข้าใจในหลักปฏิบัติในการจำหน่ายอาหาร ตาม พรบ.รักษาความสะอาด และระเบียบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ทางกฏหมายที่ถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารแผงลอย ร่วมประชุมกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่ ชั้น 2)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพรวิชาการ

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ชุมชนเมืองอุบล 1 และตัวแทน อสม. ชุมชนร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจละแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธาณสุข 2 (ชุมชน เมืองอุบล 1)

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล และนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี ที่เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการนี้ นายเจษฏา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมใหญ่มี่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ณ ห้องประชุมงานสุขาภิบาล ชั้น 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.07 จันทนิภา ข่าว/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ