Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการตรวจสุขลักษณะอาคารเเละหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ออกตรวจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ที่ได้มายื่นต่อใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรฐานหอพักเอกชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฏระเบียบที่กฏหมายกำหนด...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี

อิศร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ โดยภายในงานมีกิจรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่กันภายในสมาชิกชมรมฯ เพื่อส่งความสุขให้แก่กันและกัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pr.07 จันทนิภา
ขนิษฐวดี,จันทนิภา/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 572 ราย #โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี โดย พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี อดีตรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 200,000 บาท โดยมีจุดประสงค์ในการมอบครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุตรหลานในการศึกษาเล่าเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชินวัตร,อิศร,ชนุวิทก์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่ชุมชนหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย และชุมชนวัดโรมันคาทอลิก เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

2

3

4

5

6

 

Cr.ภาพ : คุณศยามกมล
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม 63 พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายสรวิชญ์ แสงดี หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (โอนย้าย) และนายศราวุธ วะสุขันธ์ (บรรจุใหม่) ครูผู้ช่วย
ในการนี้ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้กับชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน ชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์คุณภาพศูนย์อนามัยที่ 10 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร-มุกดาหาร) #ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ #ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี #และชมรมผู้สูงอายุฉางข้าวสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ที่จะได้สร้างเสริมสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง พัฒนาในชุมชนอีกต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.07 จันทนิภา
ขนิษฐวดี,จันทนิภา/ข่าว
ชินวัตร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ