Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วย หัวใจ" ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำห้วยคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 
โดยมีเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เพื่อถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพิธีพระบรมราชาภิเษกและเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้จัดข้าวกล่องและน้ำดื่ม ร่วมสนับสนุนผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อรับประทานโดยทั่วกัน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ชาญชัย สวัสดี และ ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 2 - 16 พ.ค. 2562 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม

2

3

4

5

6

7

8

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชกา/ สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

 

Pr.08 กิตติยา
ขนิษฐาวดี:ข่าว
กิตติยา:ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชกา/ สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

 

Pr.08 กิตติยา
ขนิษฐาวดี:ข่าว
กิตติยา:ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาลนครอุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข คณะอสม.ในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ