Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วม “โครงการประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส่ ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

 

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 12.50 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2(หนองบัว) และอสม. ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมารดาหลังคลอดบุตรในพื้นที่การดูแลของศูนย์ฯ2 เพื่อถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการดูแลตนเอง เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น

2

3

Cr.ภาพ : คุณนพ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ณ โบราณสถานวัดทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.50 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม

2

3

4

5

6

7

8

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ