Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการบ้านมั่นคงอุบลราชธานี (วัดกุดคูณ ห้องประชุมฮักแพง) นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมแจกจ่ายข้าวสารต้านโควิด-19 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าโควิด - 19 นครอุบลราชธานี ให้แก่ตัวแทนชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) หรือ พอช. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ในการนี้ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยของชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid -19 โดยมอบหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกโครงการบ้านมั่นคง ในครั้งนี้ด้วย
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
24
 
25
 
26
 
 
ข่าว.กิตติยา
ภาพ/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
1
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในสังกัดฯ หยุดเรียนด้วยกรณีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดให้หยุดเรียนในชั้นเรียนหรือจัดการเรียนรู้แบบเต็มวัน (Onsite) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ระบบแอพพลิเคชั่น (Ondemand) และใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด (Onhand) หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม และถือปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
Pr.สยามกมล/ข่าว.ฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษา
Banner.สำนักการศึกษา
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

1

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ร่วมประชุมการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 10 ทดแทนองค์ประกอบในส่วนของผู้แทนเทศบาล ที่พ้นจากตำแหน่ง ประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นตัวแทนอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 10

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

ข่าว.สยามกมล
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดตั้งสถานที่รองรับการกักตัว “คนนครอุบลไม่ทอดทิ้งกัน” สำหรับรองรับประชาชน ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และรอผลตรวจโควิด-19 หรือ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และต้องกักตัวต่อ 14 วัน ตามมาตรกรป้องกันควบคุมไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

Pr.กิตติยา/ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและคนพิการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวเข้ารับการตรวจคัดกรองตามมาตรการCOVID-19 และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อขอรับการสงเคราะห์ ต่อไป

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Pr.กิตติยา/กราฟิก.วิภารัตน์
ภาพ.กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการฯ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories