Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม และตัวแทนอสม. ชุมชนร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธาณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199

1

วันที่16 มกราคม 2563 เวลา09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮสเทล โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีผลงานดีเด่น โดยมีกิจกรรมทางสงฆ์และมอบรางวัลแก่พนักงานครูที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ภาพ ชาญชัย สวัสดี / ชนุวิทก์ /น้องโจ้
Pr01 ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาต้นแบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน” เพื่อเป็นการระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังของภาครัฐและภาคประชาชน ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี

2

3

3

4

5

6

7

8

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีแสงทอง เพื่อเป็นการสร้างความสุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย อาทิ การออกกำลังกายประกอบเพลง และการจับสลากแลกของขวัญ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) และอสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

Pr.07 จันทนิภา
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ