Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามสอบนานาชาติ รอบระดับประเทศ โรงเรียนอนุบาลอุบล...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงเรียนอนุบาลอุบล ร่วมตั้งจุดคัดกรอง เด็ก,ผู้ปกครอง และบุคลากร รวมถึงประชาชนที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย มั่นใจ และลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ “ในยุคที่กระแสโคโรนาไวรัส COVID-19 ระบาดฯ”

2

3

4

5

6

7

Cr.คุณรัชนี อุทธสิงห์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ร่วม “กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำความดี สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดอง ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 “ดอกบัวเกมส์” DPT-ESAN-GAMES ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงส่วนราชการทุกส่วนที่มีหน้าที่ ต้องบูรณาการ และการทำงานร่วมกัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน..ร่วมนำข้าวสาร อาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง...

2

3

Cr.ขอบคุณภาพ จากคุณ Puch.sun,วิภารัตน์
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน DPT Bike "ปั่นชมมูล เลียบค่าย ชมเมือง" โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะกรมโยธาธิการและผังเมืองและทีมนักปั่นจักรยานในกิจกรรม DPT Bike ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานต่อ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ หอประชุมกองบิน 21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr.07 จันทนิภา/ข่าว
อิศร,ชนุวิทก์/ภาพ
#ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ