Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ 
สำหรับการอบรมญ มีนักเรียนระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 150 คน ร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน “งานแถลงข่าวการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี” ประจำปี 2562 (Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC 2019) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเข้าร่วมงานในครั้งนี้...

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล, สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล , นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งสนใจศึกษาดูงานในด้านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Cr.ภาพ : สุวิทย์ พบลาภ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “โครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation ) และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator)” ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลม่วงสามสิบ และทุกมูลนิธิของจังหวัดอุบลราชธานี มาสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ไปช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นอีกต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ