Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม

01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ ลงพื้นที่พบปะและให้คำแนะนำการออกกำลังกายระหว่างว่างจากการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดสิทธิธรรม(ตลาดหนองบัว) ซึ่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด พร้อมบริการตรวจสภาพฟัน ฟรีhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t77/1/16/203c.png");">‼️

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ร่วมพบปะพูดคุยเเละให้กำลังใจชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้สูงอายุให้สามารถดูเเลตนเองได้อย่างเป็นสุขเเละปลอดภัย ให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์เเลกเปลี่ยนความรู้เเละประสบการณ์ด้วยการพัฒนาจิตใจเเละการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณะบุคคล ศาสนากุศล ตามศักยภาพ ณ วัดมณีวนาราม

2

3

4

5

6

7

8

pr03 : ภาพ /ชาญชัย
ข่าว / ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2561” ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลฯ จำนวน 2 ราย คือ คุณยายหนา ทาสมบูรณ์ ณ วัดพลแพน และ คุณยายหนูสิน ชนีย์วงศ์ ณ บ้านเลขที่ 37 ถ.ราษฎร์บำรุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคุณยายทั้ง 2 ท่าน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการและผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสด ตลาดใหม่บ้านดู่ เพื่อดูแลใส่ใจสุขภาพให้ผู้ประกอบการ...

2

3

4

5

6

7

8

9

pr03: ภาพ ชาญชัย/ศุจินทรา

ข่าว/ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...