Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  18 โครงการ     31,519,300  
       แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 31,519,300  
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) 4,648,000  
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 3,100,000  
3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,616,000  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) 578,000  
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 540,000  
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 278,000  
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4) 449,000  
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 446,000  
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 3,608,000  
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 255,000  
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 4,797,000  
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) 4,241,500  
13 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน 956,300  
14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ 1,164,500  
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี 1,076,950  
16 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนอุปราช 1,082,050  
17 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 2,583,000  
18 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 100,000  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  5  โครงการ 390,000  
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000  
19 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000  
20 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 160,000  
       
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000  
21 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000  
22 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000  
23 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  5  โครงการ 11,771,400  
      แผนงาน เคหะและชุมชน 7,727,500  
24 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,112,000  
25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างโดยรอบศาลหลักเมือง 2,136,000  
26 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,429,500  
27 โครงการชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย 50,000  
       
      แผนงาน งบกลาง 4,043,900  
28 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  74  โครงการ
    ของชุมชน
198,318,800  
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 4,890,000  
29 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000  
30 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์
600,000  
31 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000  
32 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000  
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000  
34 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 30,000  
      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 180,000  
35 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 50,000  
36 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 30,000  
37 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 30,000  
38 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 70,000  
       
      แผนงาน การศึกษา 97,997,700  
39 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 593,000  
40 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,000  
41 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 84,000  
42 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 3,750,000  
43 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000  
44 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  
45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 11,245,500  
46 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 276,000  
47 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ  (เงินอุดหนุน) 748,000  
48 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,000,000  
49 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 30,000  
50 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000  
51 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
22,772,000  
52 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
50,172,000  
53 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000  
54 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000  
55 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 500,000  
56 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000  
57 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000  
58 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000  
59 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  
60 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
100,000  
61 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 200,000  
62 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 20,000  
63 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
50,000  
64 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000  
65 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 100,000  
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 30,000  
67 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000  
68 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000  
69 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 497,200  
70 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 80,000  
71 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
250,000  
72 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,190,000  
73 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี
700,000  
74 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 100,000  
       
      แผนงาน สาธารณสุข 3,074,000  
75 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000  
76 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 103,600  
77 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 230,000  
78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.) 230,000  
79 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
20,400  
80 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
70,000  
81 โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000  
82 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,120,000  
     
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000  
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000  
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000  
85 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 30,000  
86 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 30,000  
       
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,612,000  
87 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000  
88  โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000  
89 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 500,000  
90 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000  
91 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1,000  
92 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 10,000  
93 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 50,000  
94 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000  
95 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000  
96 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 1,000  
97 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 200,000  
98 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,000,000  
       
      แผนงาน งบกลาง 87,435,100  
99 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,601,100  
100 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 17,136,000  
101 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 462,000  
102 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 67,236,000  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  22  โครงการ 8,211,750  
       
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2,080,000  
103 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000  
104 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 70,000  
105 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000  
106 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000  
107 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000  
108 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 50,000  
109 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 130,000  
110 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000  
111 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000  
112 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000  
113 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000  
114 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000  
       
      แผนงาน การศึกษา 3,830,000  
115 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 750,000  
116 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 255,000  
117 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,270,000  
118 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 470,000  
119 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 46,000  
120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 349,000  
121 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 690,000  
       
      แผนงาน สาธารณสุข 2,281,750  
122 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,281,750  
       
      แผนงาน การพาณิชย์ 20,000  
123 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1) 10,000  
124 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) 10,000  
       
  รวมทั้งสิ้น  124  โครงการ 250,211,250  

 

 สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานอื่นๆ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
     1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ   62,953,008
     
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) 10,360,008
2 โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 943,000
3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 20,000,000
4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำมูล (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) 30,000,000
5 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำราบ(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) 50,000
6 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลฯ) 1,600,000
     2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 4 โครงการ     1,225,000
     
7 โครงการแข่งขันฟุตบอลและประชาชน (Prime Minister Cup) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 400,000
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลระดับอำเภอ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 375,000
9 โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 250,000
10 โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายผู้สูงอายุ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 200,000
     
  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 64,178,008

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

- ตุลาคม 2561

- กันยายน 2560

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง

complain

  • ผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ผ่านทาง www.FaceBook.com/เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

ข่าวย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

 
 
IMG 

รายชื่อผู้ผ่านสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 27 พย. 2561

 IMG

กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีครั้งแรก (วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

วันที่ 27 พย. 2561

   
   
   
   
   
   
   
 IMG  
 IMG  
IMG  
 IMG  
 IMG  
 IMG  
IMG   
 IMG  
IMG   
 IMG  
IMG ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์”
 IMG ร่วมประชุม “เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
IMG  ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดครอบครัวฝ้ายงาม สามวัย สายใยบุญ งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ณ ลานขวัญเมือง  
 IMG ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง)
 IMG ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม
 IMG ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดสดสิทธิธรรม(ตลาดหนองบัว)
IMG  ร่วมส่งมอบบ้านตาม “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2561”
IMG  ร่วมพบปะพูดคุยเเละให้กำลังใจชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม 
IMG ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดใหม่บ้านดู่
IMG  ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม)
 IMG 1 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย  
 IMG มอบรางวัลให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ณ โรเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
 IMG ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 
IMG  มอบป้ายเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say no to foam) ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
IMG  โครงการจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดพระธาตุหนองบัว 
IMG  ร่วมส่งขวัญเเละกำลังใจให้แก่คณะนักกีฬานโอกาสเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"  
IMG  ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
IMG  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรม 
 IMG ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งราชบุตร(โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง) ได้รับรางวัล “ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ถนนราชบุตร) เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง”
 IMG ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
IMG  กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
 IMG ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
IMG  ตรวจสุขภาพประจำปี ณ บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) 
IMG ร่วมพิธีวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง 
IMG  ร่วมพิธีสมโภชและถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม
 IMG ทอดกฐิน ณ วัดปทุมมาลัย  
IMG  พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)
IMG  งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะอสม. ร่วมทำความสะอาด ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
IMG  ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม พร้อมให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการปฏิบัติตัวต่างๆ 
IMG  ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองน้ำในซอยบูรพานอก 2/3
IMG บริการจัดทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี 
IMG  มอบป้าย “Say No To Foam” ร้านนี้ปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ
IMG  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) อำนวยการจราจร และพาน้องๆนักเรียนข้ามถนน
 IMG โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองศาลา 
IMG  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 29 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG  การแข่งขันแฮนด์บอล " IHF Trophy Asian Continental Phase 2018 " 
IMG  มอบป้ายเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร (Say No To Foam) เเละรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
IMG  ประชุมพิจารณาการใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเรียนรู้การสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0 
IMG  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ แยกวนารมย์
IMG ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ครบรอบ 65 ปี 
 IMG นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดชำรุดต่างๆ ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง
IMG  เทศบาลนครอุบลฯ ทำความสะอาดตลาดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) 
IMG  กิจกรรม"ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"   
IMG  เปิดถนน "ซอยทองประสม" และถวายภัตตาหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล 
IMG  ประชุมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย คืนทางเท้าให้กับประชาชน  
IMG  ร่วมกิจกรรมแปรรูปอาหาร (ไส้กรอกหมู) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 IMG ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองบัว สำรวจเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
 IMG 01 เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 
 IMG ต้อนรับตัวแทนสถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

105707
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
464
832
1846
99066
8197
21740
105707

Your IP: 54.167.15.6
2018-12-11 06:49