Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

390525

โครงการนวัตกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา ชุด หนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน

เรื่อง การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย”

 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม

    1.1.1 เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการผลิตและการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา    ชุด หนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน  เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ  และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

    1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของนักเรียน  ก่อนและหลังการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา ชุด หนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน เรื่อง การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ  และการใช้ภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 175 คน

              1.2 ผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรม ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ

          1. ประโยชน์ต่อนักเรียน 

                   1.1  นักเรียนมีสื่อ  คือ  สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  จำนวน  ๒0 ชนิดและชุดฝึก จำนวน  10  เล่ม

                   1.2  นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่อง การสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษาได้  สืบเนื่องจากสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาและชุดฝึกเสริมทักษะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นได้จัดเรียงลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนเริ่มจากง่ายไปหายาก

                   1.3  หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญาและชุดฝึกเสริมทักษะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  แล้ว นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบความพร้อมด้านสติปัญญาการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น

          2. ประโยชน์ต่อครู

                   2.1  ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ 

                   2.2  ครูสามารถใช้ชุดฝึกเสริมทักษะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการสังเกต  การจำแนก  การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สอนเสริมนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่เรียนค่อนข้างอ่อน

                   2.3  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู  ที่จะพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และเป็นแนวทางในการสร้างสื่อหรือชุดฝึกเสริมทักษะในเนื้อหาอื่นต่อไป

2. โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อใด

     -  การศึกษาที่มีคุณภาพ

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  คือ  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม - วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 3-27)

      1.  หลักการ

              เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ  โดยกำหนดหลักการดังนี้

              1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

              2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย

              3.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

              4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

              5.  ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

               หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ  3 - 5  ปี  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา  เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กวันนี้  ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือครู  ยังคงเข้าใจว่าหากสอนหนังสือหรือเนื้อหาวิชาแก่เด็กตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้เด็กเรียนดีในเวลาต่อไป  จึงเกิดการยัดเยียดการอ่านเขียนเรียนเลข และเนื้อหาสาระให้เด็ก จะเห็นว่าหลายกิจกรรม เช่น  ศิลปศึกษา การเล่น ฯลฯ นั้นไม่มีความสำคัญ ความผิดพลาดอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมักมุ่งพัฒนาเด็กสำหรับสภาพสังคมปัจจุบัน ตามความเป็นจริง เด็กจะเติบโตไปสู่สังคมในอนาคต  การเตรียมเด็กวัยนี้จึงควรให้พร้อมที่จะเผชิญกับสภาพการณ์ต่อไป

             1. มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน

การพัฒนาเด็กทุกด้านหมายความว่า เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา หรือมีการกล่าวอีกสำนวนหนึ่งว่า “พัฒนาเด็กทั้งตัว” หลักการนี้ถือว่าเป็นสากล แต่ละด้านจะมีรายละเอียดอะไรบ้างก็อาจดูได้จากแนวการจัดประสบการณ์หรือหลักสูตรนั่นเอง

             2. จัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

เด็กในวัยก่อนประถมศึกษาจะต่างจากระดับประถมศึกษาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนก็จะแตกต่างกันไป

                    2.1 ด้านร่างกาย ไม่บังคับให้เขียนหนังสือ เพราะการเขียนจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อกล้ามเนื้อนิ้วมือแข็งแรงพอที่จะสามารถจับดินสอแล้วขีดเขียนไปในทิศทางที่ต้องการได้และใช้มือและตาให้สัมพันธ์กันได้  การออกกำลังจะไม่เป็นแบบประถมศึกษา  แต่จะได้จากการเล่นกลางแจ้งอย่างอิสระ  รับประทานอาหารครบ  5 หมู่  เนื่องจากเป็นระยะที่จะพัฒนาสมองได้ ฯลฯ

                   2.2 ด้านอารมณ์-จิตใจ  กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์ - จิตใจ  ได้ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม  เช่น  ศิลปศึกษา และการเล่นอย่างอิสระ  การจัดตารางกิจกรรม  โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม  และวัยของเด็ก จะช่วยพัฒนาอารมณ์-จิตใจได้เป็นอย่างดี  ฯลฯ

                   2.3 ด้านสังคม  ให้โอกาสเด็กได้เล่นร่วมกันอย่างอิสระ จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ  ให้เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปศึกษาอย่างอิสระ จะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก ฯลฯ

                   2.4 ด้านสติปัญญา  ให้โอกาสเด็กได้ทำความเข้าใจพื้นฐานทางภาษาคณิตศาสตร์  จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ทำท่าประกอบการร้องเพลงหรือท่องคำประพันธ์  และจะให้อ่าน - เขียน  เมื่อเด็กมีความพร้อมที่จะทำ


3. ลักษณะของโครงการ

      -  โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม ชื่อโครงการเดิม โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งได้เริ่มไว้ในปี พ.ศ. 2558


4. ความสำคัญของโครงการนวัตกรรม

          การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง พ่อ แม่ และผู้ใกล้ชิดเด็กเป็นผู้ช่วยเหลือให้เด็กมีพัฒนาการและเตรียมความอย่าง เหมะสม เนื่องจากช่วงวัยในบางช่วงเด็กยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะในช่วง 0-5 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่มีการเรียนรู้และพัฒนาการได้มากที่สุดโดยในยุคสมัยนี้จะเห็นว่าเด็กจะอยู่กับเทคโนโลยีมากเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีพัฒนาการในบางส่วน แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ใน  การสอนลูกหรือปล่อยให้เขาอยู่กับมันมากจนเกินไป ทำให้เด็กในยุคสมัยนี้มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยและมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่เต็มที่ การมีสื่อที่ดีต้องเป็นสื่อที่จะสามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นว่าการที่ครูและผู้ปกครองได้ผลิตสื่อในการเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยจะเป็นกระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ใน  การพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเกิดการเปลี่ยนแปลอย่างเป็นรูปธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างดี โดยเฉพาะการใช้วัสดุจากธรรมชาติจากท้องถิ่นนำมาเป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตสื่อเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยขึ้น


5. ความคิดสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม

        5.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถและทักษะในการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

        5.2  เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการบูรณาการผ่านการเล่นประกอบการใช้ชุดสื่อ ชุดหนูน้อยปฐมวัยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน  เรื่อง การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบและการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

        5.3  เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบและการใช้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


6. ความสามารถในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม

        6.1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ

แข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 วันที่ 19 – 21 มิถุนายน  2560 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

        6.2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 วันที่ 28  มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

        6.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 วันที่ 9 – 11 กันยายน  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

        6.4 ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ


7. ความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม

      -  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ปรับเปลี่ยนใช้ได้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


8. ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม

      -  ไม่มี


9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย

      -  มีการเผยแพร่โครงการนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วม

      -  เป็นวิทยากร สาธิต จัดทำการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

      -  มีการจัดทำเอสารเผยแพร่ / แผ่นพับ ผลงานทางวิชาการสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

      -  มีแบบสอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจ

      -  มีการแสดงผลงานทางวิชาการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

      -  มีการแสดงนิทรรศการผลงานสื่อนวัตกรรม

      -  มีการรายงานผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม


10. บทเรียนที่ได้รับ

      -  ไม่มีงบประมาณในการจัดทำโครงการนวัตกรรม

 

390526

390527

390528

390529

390530

IMG 1

 

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  3  โครงการ     18,340,000
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 18,340,000
1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และชยางกูร 2.1 3,900,000
2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล - ตระการ 11.1 - ซอยอุบล - ตระการ 13) 7,940,000
3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก 6,500,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  โครงการ 10,450,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 10,450,000
4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 10,450,000
 - ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
 - ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะห้วยม่วง (งบประมาณ 6,600,000 บาท)
 - ปรับปรุงทางเดิน - ลู่วิ่ง สวนสาธารณะหนองบัว (งบประมาณ 1,850,000 บาท)
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  1  โครงการ
    ของชุมชน 
3,100,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,100,000
5 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) 3,100,000
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 31,890,000

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 278 562,167,600 745,501,850 155,638,200 252,119,000 68,082,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานบริหารงานทั่วไป (สป.)
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) 20,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง)  20,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนราชธานี 31,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท -ถนนบูรพานอก 22,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก(ช่วงถนนพโลชัย-ถนนสรรพสิทธิ์)  3,970,000 - - - - - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท-ซอยสรรพสิทธิ์-11) 7,990,000 - - - - - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 และ 14 7,489,000 - - - - - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,319,000 - - - - - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 2,770,000 - - - - - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ลำรางนาควาย) 2,909,000 - - - - - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) 4,480,000 - - - - - สำนักการช่าง
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอยธรรมวิถี 1)  5,250,000 - - - - - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง 12,000,000  - สำนักการช่าง 
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 7 4,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ช่วงถนนเลี่ยงเมือง - ถนนสรรพสิทธิ์) 14,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์) 13,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) 9,700,000 - - - - - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนพโลชัย) 6,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 2,840,000 - - - - - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอฬิกา - ถนนชยางกูร) 8,120,000 - - - - - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) 4,990,000 - - - - - สำนักการช่าง
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมณาปณกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 313,000 - - - - - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 231,000 - - - - - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) 3,890,000 - - - - - สำนักการช่าง
27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(ช่วงซอยชยางกูร 10 - ศอ.ศอ. - ห้วยม่วง) 15,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
28 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,570,000 - - - - - สำนักการช่าง
29 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  1,800,000 - - - - - สำนักการช่าง
30 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  3,569,000 - - - - - สำนักการช่าง
31 โครงการจัดทำป้ายบอกทางลัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  600,000 - - - - - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 8,630,000 - - - - - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 86,100,000 - - - - - สำนักการช่าง
34 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฮแมส) 7,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (ระบบสัญญาณไฟ) 5,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
36 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน 3,180,000 - - - - - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอนาฬิกา 600,000 - - - - - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย - 4,550,000 - - - - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 - 1,370,000 - - - - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 - 930,000 - - - - สำนักการช่าง
41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 - 650,000 - - - - สำนักการช่าง
42 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 - 1,330,000 - - - - สำนักการช่าง
43 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 - 1,400,000 - - - - สำนักการช่าง
44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 - 960,000 - - - - สำนักการช่าง
45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 - 620,000 - - - - สำนักการช่าง
46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 - 820,000 - - - - สำนักการช่าง
47 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 - 720,000 - - - - สำนักการช่าง
48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 - 2,990,000 - - - - สำนักการช่าง
49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 - 1,630,000 - - - - สำนักการช่าง
50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 - 1,020,000 - - - - สำนักการช่าง
51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 - 1,275,000 - - - - สำนักการช่าง
52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 - 765,000 - - - - สำนักการช่าง
53 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 - 825,000 - - - - สำนักการช่าง
54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 6 - 680,000 - - - - สำนักการช่าง
55 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 8 - 670,000 - - - - สำนักการช่าง
56 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 10 - 690,000 - - - - สำนักการช่าง
57 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 12 - 690,000 - - - - สำนักการช่าง
58 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 14 - 670,000 - - - - สำนักการช่าง
59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบูรพาใน 3 - 1,330,000 - - - - สำนักการช่าง
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อซอยชยางกูร 6-8)  6,000,000 - - - -  - สำนักการช่าง
61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2)  7,532,000 - - - -  - สำนักการช่าง
62 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,770,000 - - - -  - สำนักการช่าง
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยศรีแสงทอง 6 380,000 - - - -  - สำนักการช่าง
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 2.3 329,000 - - - -  - สำนักการช่าง
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างซอยบูรพาใน 2 124,000 - - - -  - สำนักการช่าง
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านอาจารย์สถิตย์ ไชยกาล) 166,000 - - - -  - สำนักการช่าง
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  118,000 - - - -  - สำนักการช่าง
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ช่วงซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 12-ซอยแจ้งสนิท 1) 4,284,000 - - - -  - สำนักการช่าง
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอยอุปลีสาน 10-ซอยราชธานี 1) 3,784,000 - - - -  - สำนักการช่าง
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 180,000 - - - -  - สำนักการช่าง
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 548,600 - - - -  - สำนักการช่าง
72 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ)(ด้านทิศตะวันออก) 148,000 - - - -  - สำนักการช่าง
73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 180,000 - - - -  - สำนักการช่าง
74 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเทพโยธี 10 273,000 - - - -  - สำนักการช่าง
75 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล.ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ข้างบ้านเลขที่ 128/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 168) 1,103,000 - - - -  - สำนักการช่าง
76 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช ถึงถนนเลี่ยงเมือง) 19,537,000 -  - สำนักการช่าง
77 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) 3,622,000 -  - สำนักการช่าง
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) 464,000 - - - - - สำนักการช่าง
79

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 

474,000 - - - - - สำนักการช่าง
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) 607,000 - - - - - สำนักการช่าง
81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 2,220,000 - - - - - สำนักการช่าง
82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2)  219,000 - - - - - สำนักการช่าง
83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 412,000 - - - - - สำนักการช่าง
84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 170,000 - - - - - สำนักการช่าง
85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอุปลีสาน 6 76,000 - - - - - สำนักการช่าง
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36) 198,000 - - - - - สำนักการช่าง
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 42 608,000 - - - - - สำนักการช่าง
88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ถนนสุขาสงเคราะห์ 496,000 - - - - - สำนักการช่าง
89 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3   1,870,000 - - - - - สำนักการช่าง
90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – ท่าบ่อ (ข้างบ้าน เลขที่ 89/4)  363,000 - - - - - สำนักการช่าง
91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 300,000 - - - - - สำนักการช่าง
92 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี-ลำรางนาควาย) 2,900,000 2,900,000 - - -  - สำนักการช่าง
93 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 7 4,740,000 4,740,000 - - -  - สำนักการช่าง
94 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 1,610,000 1,610,000 - - -  - สำนักการช่าง
95 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 1,090,000 1,090,000 - - -  - สำนักการช่าง
96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 750,000 750,000 - - -  - สำนักการช่าง
97 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 1,560,000 1,560,000 - - -  - สำนักการช่าง
98 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 1,600,000 1,600,000 - - -  - สำนักการช่าง
99 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 1,120,000 1,120,000 - - -  - สำนักการช่าง
100 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 730,000 730,000 - - -  - สำนักการช่าง
101 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 950,000 950,000 - - -  - สำนักการช่าง
102 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 830,000 830,000 - - -  - สำนักการช่าง
103 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 - 2,920,000 2,920,000 - -  - สำนักการช่าง
104 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 2,108,000 2,108,000 - - -  - สำนักการช่าง
105 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 1,393,000 1,393,000 - - -  - สำนักการช่าง
106 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 1,746,000 1,746,000 - - -  - สำนักการช่าง
107 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 1,092,000 1,092,000 - - -  - สำนักการช่าง
108 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 1,122,000 1,122,000 - - -  - สำนักการช่าง
109 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุขาสงเคราะห์ (ข้างบ้านเลขที่ 279) 850,000 - - - -  - สำนักการช่าง
110 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 1,500,000 - - - -  - สำนักการช่าง
111 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช- ถนนพนม) 5,111,000 - - - -  - สำนักการช่าง
112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000 - - - -  - สำนักการช่าง
113 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 (บ้านนางพรทิพา หีบแก้ว) 250,000 - - - -  - สำนักการช่าง
114 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์   275,000 - - - -  - สำนักการช่าง
115 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 500,000 - - - -  - สำนักการช่าง
116 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,510,000 - - - -  - สำนักการช่าง
117 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 12,000,000 - - - -  - สำนักการช่าง
118 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนบูรพานอก) - 25,390,000 - - -  - สำนักการช่าง
119 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก (ช่วงถนนพโลชัย - ถนนสรรพสิทธิ์) - 6,700,000 - - -  - สำนักการช่าง
120 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) - 9,490,000 - - -  - สำนักการช่าง
121 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) - 5,610,000 - - -  - สำนักการช่าง
122 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ช่วงถนนเลี่ยงเมือง - ถนนสรรพสิทธิ์) - 15,960,000 - - -  - สำนักการช่าง
123 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี) - 14,475,000 - - -  - สำนักการช่าง
124 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 - 1,616,000 - - - - สำนักการช่าง
125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) - 578,000 - - - - สำนักการช่าง
126 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) - 540,000 - - - - สำนักการช่าง
127 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 - 278,000 - - - - สำนักการช่าง
128 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – ท่าบ่อ (ข้างบ้าน เลขที่ 89/4) - 449,000 - - - - สำนักการช่าง
129 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ - 446,000 - - - - สำนักการช่าง
130 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 - 4,510,000 - - - - สำนักการช่าง
131 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 45,000,000 - - - - สำนักการช่าง
132 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานนาชาติ) - 3,690,000 - - - - สำนักการช่าง
133 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) - 4,990,000 - - - - สำนักการช่าง
134 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 21,000,000 - - - - สำนักการช่าง
135 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) - 300,000 - - - - สำนักการช่าง
136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 - 1,200,000 - - - - สำนักการช่าง
137 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 - 4,000,000 - - - - สำนักการช่าง
138 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - สี่แยกวนารมย์) - 9,000,000 - - - - สำนักการช่าง
139 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง) - 30,000,000 - - - - สำนักการช่าง
140 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช - 1,500,000 - - - - สำนักการช่าง
141 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
142 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี-ถนนพลแพน - 1,500,000 - - - - สำนักการช่าง
143 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 - 3,000,000 - - - - สำนักการช่าง
144 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาอุปถัมภ์ - ห้วยม่วง - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
145 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง - 8,000,000 - - - - สำนักการช่าง
146 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
147 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ - 93,900,000 - - - - สำนักการช่าง
148 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 1,590,000 - - - - สำนักการช่าง
149 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง - 7,000,000 - - - - สำนักการช่าง
150 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 - 4,000,000 - - - - สำนักการช่าง
151 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) - 508,000 - - - - สำนักการช่าง
152 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  - 198,000 - - - - สำนักการช่าง
153 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 13 - 442,000 - - - - สำนักการช่าง
154 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) - 380,000 - - - - สำนักการช่าง
155 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 2.3 - 389,000 - - - - สำนักการช่าง
156 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 - 124,000 - - - - สำนักการช่าง
157 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) - 254,000 - - - - สำนักการช่าง
158 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  - 118,000 - - - - สำนักการช่าง
159 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอยอุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1) - 3,784,000 - - - - สำนักการช่าง
160 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) - 180,000 - - - - สำนักการช่าง
161 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) - 362,000 - - - - สำนักการช่าง
162 โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือ) - 148,000 - - - - สำนักการช่าง
163 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทพโยธี 10 - 273,000 - - - - สำนักการช่าง
164 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล. ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ ข้างบ้านเลขที่ 128/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 168) - 1,103,000 - - - - สำนักการช่าง
165 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช ถึง ถนนเลี่ยงเมือง) - 19,537,000 - - - - สำนักการช่าง
166 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) - 3,622,000 - - - - สำนักการช่าง
167 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) - 511,000 - - - - สำนักการช่าง
168 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) - 7,465,000 - - - - สำนักการช่าง
169 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5)  - 250,000 - - - - สำนักการช่าง
170 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) - 164,000 - - - - สำนักการช่าง
171 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) - 500,000 - - - - สำนักการช่าง
172 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) - 20,000,000 - - - - สำนักการช่าง
173 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง) - 20,000,000 - - - - สำนักการช่าง
174 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  - 31,000,000 - - - - สำนักการช่าง
175 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนชลประทาน-ท่าบ่อ - ถนนบูรพานอก) - 29,990,000 - - - - สำนักการช่าง
176 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนพโลชัย) - 6,000,000 - - - - สำนักการช่าง
177 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา -ถนนชยางกูร) - 8,120,000 - - - - สำนักการช่าง
178 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร)  - 3,890,000 - - - - สำนักการช่าง
179 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 1,570,000 - - - - สำนักการช่าง
180 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 3,569,000 - - - - สำนักการช่าง
181 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิิ์) - 13,000,000 - - - - สำนักการช่าง
182 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) - 1,540,000 - - - - สำนักการช่าง
183 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก)  - 238,000 - - - - สำนักการช่าง
184 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) - 100,000 - - - - สำนักการช่าง
185 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแยกถนนโพธิ์ทอง - ชุมชนวังสว่าง - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
186 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 - 6,000,000 - - - - สำนักการช่าง
187 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ - 12,000,000 - - - - สำนักการช่าง
188 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 - 600,000 - - - - สำนักการช่าง
189 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 - 700,000 - - - - สำนักการช่าง
190 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 - หนองฮาง) - 2,500,000 - - - - สำนักการช่าง
191 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) - 388,000 - - - - สำนักการช่าง
192 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
193 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
194 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) - 9,700,000 - - - - สำนักการช่าง
195 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
196 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง - 2,000,000 - - - - สำนักการช่าง
197 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 - 900,000 - - - - สำนักการช่าง
198 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1 - 250,000 - - - - สำนักการช่าง
199 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 - 470,000 - - - - สำนักการช่าง
200 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) - 1,950,000 - - - - สำนักการช่าง
201 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 - 2,600,000 - - - - สำนักการช่าง
202 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 - 496,000 - - - - สำนักการช่าง
203 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 - 473,000 - - - - สำนักการช่าง
204 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 - 693,000 - - - - สำนักการช่าง
205 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 - 3,475,000 - - - - สำนักการช่าง
206 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) - 669,000 - - - - สำนักการช่าง
207 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) - 173,000 - - - - สำนักการช่าง
208 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) - 166,000 - - - - สำนักการช่าง
209 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) - 163,000 - - - - สำนักการช่าง
210 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) - 552,000 - - - - สำนักการช่าง
211 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) - 610,000 - - - - สำนักการช่าง
212 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) - 727,000 - - - - สำนักการช่าง
213 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) - 330,000 - - - - สำนักการช่าง
214 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) - 680,000 - - - - สำนักการช่าง
215 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) - 540,000 - - - - สำนักการช่าง
216 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 - 3,560,000 - - - - สำนักการช่าง
217 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 - 2,780,000 - - - - สำนักการช่าง
218 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 - 280,000 - - - - สำนักการช่าง
219 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 - 1,410,000 - - - - สำนักการช่าง
220 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) - 319,000 - - - - สำนักการช่าง
221 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 - 470,000 - - - - สำนักการช่าง
222 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 - 1,570,000 - - - - สำนักการช่าง
223 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1) - 360,000 - - - - สำนักการช่าง
224 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) - 334,000 - - - - สำนักการช่าง
225 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 - 1,550,000 - - - - สำนักการช่าง
226 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 - 1,270,000 - - - - สำนักการช่าง
227 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 - 1,778,000 - - - - สำนักการช่าง
228 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 - 2,149,000 - - - - สำนักการช่าง
229 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 366) - 889,600 - - - - สำนักการช่าง
230 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ)  - 860,000 - - - - สำนักการช่าง
231 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 - 2,340,000 - - - - สำนักการช่าง
232 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - 1,722,000 - - - - สำนักการช่าง
233 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 40 - ซอยชยางกูร 42 - 930,000 - - - - สำนักการช่าง
234 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - สำนักการช่าง
235 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและลอกคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - สำนักการช่าง
236 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - สำนักการช่าง
237 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - 60,000,000 60,000,000 -  - สำนักการช่าง
238 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  - - - 31,000,000 -  - สำนักการช่าง
239 โครงการปรับปรุงลำรางคสล.ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ ข้างบ้านเลขที่ 128/1 - ข้างบ้านเลขที่ 168) - - - 1,103,000 -  - สำนักการช่าง
240 โครงการปรับปรุงลำรางคสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช -  ถนนเลี่ยงเมือง) - - - 19,537,000 -  - สำนักการช่าง
241 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) - - - - 3,622,000  - สำนักการช่าง
242 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม)  - - 511,000 - -  - สำนักการช่าง
243 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบรูพาใน) - - 7,465,000 - -  - สำนักการช่าง
244 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) - - - 20,000,000 -  - สำนักการช่าง
245 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง) - - - 20,000,000 -  - สำนักการช่าง
246 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์(ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนบูราพานอก) - - - 22,000,000 -  - สำนักการช่าง
247 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) - - - 3,890,000 -  - สำนักการช่าง
248 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - - 1,570,000 -  - สำนักการช่าง
249 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - - 3,569,000 -  - สำนักการช่าง
250 โครงการจัดทำป้ายบอกทางลัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - - 600,000 -  - สำนักการช่าง
251 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) - - - 9,700,000 -  - สำนักการช่าง
252 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 18 - - - 4,000,000 -  - สำนักการช่าง
253 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำชุมชนวังสว่าง   - - 7,000,000 - -  - สำนักการช่าง
254 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 - - - 900,000 -  - สำนักการช่าง
255 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1  - - - 250,000 -  - สำนักการช่าง
256 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ)  - - 860,000 - -  - สำนักการช่าง
257 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก(ช่วงถนนพโลชัย - ถนนสรรพสิทธิ์) - - - - 3,970,000  - สำนักการช่าง
258 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) - - - - 7,990,000  - สำนักการช่าง
259 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) - - 5,000,000 - -  - สำนักการช่าง
260 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน - - 3,180,000 - -  - สำนักการช่าง
261 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  - 14,475,000 - - -  - สำนักการช่าง
262 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 และชยางกูร 2.1 - 3,900,000 - - -  - สำนักการช่าง
263 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณชุมชน ริมแม่น้ำมูล - - 10,000,000 - -  - สำนักการช่าง
264 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบล-ตระการ 13) - 7,940,000 - - -  - สำนักการช่าง
265 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1 - 240,500 - - -  - สำนักการช่าง
266 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 - 455,000 - - -  - สำนักการช่าง
267 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5 - 318,500 - - -  - สำนักการช่าง
268 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7 - 227,500 - - -  - สำนักการช่าง
269 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9 - 412,750 - - -  - สำนักการช่าง
270 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11 - 331,500 - - -  - สำนักการช่าง
271 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13 - 715,000 - - -  - สำนักการช่าง
272 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.15 - 162,500 - - -  - สำนักการช่าง
273 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตซอยเลี่ยงเมือง 3 - 1,560,000 - - -  - สำนักการช่าง
274 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 - - 3,802,200 - -  - สำนักการช่าง
275 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -  - สำนักการช่าง
276 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 10 (หมู่บ้านบัวทอง) - 1,000,000 - - -  - สำนักการช่าง
277 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างบ้านเลขที่ 546 - ซอยชยางกูร 10) - - 900,000 - -  - สำนักการช่าง
278 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก - 6,500,000 - - - - สำนักการช่าง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 9 1,810,000 780,000 10,900,000 10,900,000 900,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
279 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ - - - 10,000,000 - - สำนักการช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
280 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 - งานส่งเสริมอาชีพ (พช.)
281 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 - กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
282 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
283 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
284 โครงการอบรมนักทำเทียนรุ่นใหม่ 1,000,000 - - - - -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
285 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ - - 300,000 300,000 300,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
286 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
287 โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม - - 10,000,000 - - - ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 270,121,800 404,550,900 373,027,900 296,027,900 295,027,900
แผนงาน เคหะและชุมชน
288 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว          24,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
289 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะห้วยม่วง          42,200,000 - - - - - สำนักการช่าง
290 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี            5,760,000 - - - - - สำนักการช่าง
291 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง            2,560,000 - - - - - สำนักการช่าง
292 โครงการปรับปรุงบ่อน้ำโจ้ก              350,000 231,000 - - - - สำนักการช่าง
293 โครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง          50,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
294 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ          12,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
295 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบูรพานอก            3,215,000 - - - - - สำนักการช่าง
296 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดปลาข่อใน 10,100,000 - - - -  - สำนักการช่าง
297 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดวัดใต้ 10,000,000 10,000,000 - - - - สำนักการช่าง
298 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมรั้วตาข่ายสวนสาธารณะห้วยม่วง 3,000,000 3,000,000 - - - - สำนักการช่าง
299 โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ 12,642,900 4,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  - สำนักการช่าง
300 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก 2,000,000 - - - -  - สำนักการช่าง
301 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลและปรับปรุงภูมิทัศน์  85,000,000 85,000,000 - - -  - สำนักการช่าง
302 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่า -          10,000,000 - - - - สำนักการช่าง
303 โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
304 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี            4,043,900            4,043,900            4,043,900            4,043,900            4,043,900 - สำนักการช่าง
305 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวม - - 10,000,000 - - - สำนักการช่าง
และบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2
306 โครงการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี -            2,976,000            3,264,000            3,264,000            3,264,000 - สำนักการช่าง
307 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี -        280,000,000        280,000,000        280,000,000        280,000,000 - สำนักการช่าง
308 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง - -          15,000,000 - - - สำนักการช่าง
309 โครงการปรับปรุงลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) - -          50,000,000 - - - สำนักการช่าง
310 โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะบุ่งกาแซว            3,000,000 - 3,000,000 - - - สำนักการช่าง
311 โครงการคัดแยกขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
312 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ 80,000 80,000 500,000 500,000 500,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
313 โครงการ "หอพัก คัดขยะ" 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
314 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
315 โครงการชุมชนสดใส ประชารัฐ สุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย -                50,000                50,000                50,000                50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
แผนงาน สาธารณสุข
316 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว - - -            1,000,000 -  - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)  - เงินอุดหนุน
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  117 226,983,136 222,241,236 232,666,420 232,051,220 236,488,820
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
317 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
318 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
319 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
320 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
321 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 5,000,000 10,000 4,000,000 10,000 10,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
322 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 400,000 400,000 - - - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
323 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 300,000 - - - - - งานวิเคราะห์ฯ (วช.)
324 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล - 200,000 200,000 200,000 200,000  - งานวิเคราะห์ฯ (วช.)
325 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - งานวิจัยฯ (วช.)
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
326 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -งานเทศกิจ (สป.)
327 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -งานเทศกิจ (สป.)
328 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -งานเทศกิจ (สป.)
329 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 400,000 400,000 200,000 200,000 200,000 -งานเทศกิจ (สป.)
330 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
331 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
เทศบาลนครอุบลราชธานี
332 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
333 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 150,000 150,000 150,000 150,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
แผนงาน การศึกษา
334 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
335 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
336 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ * เงินอุดหนุนทั่วไป
337 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 450,000 450,000 450,000 450,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
338 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย - 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานโรงเรียน
339 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 - งานโรงเรียน
340 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
341 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา - 80,000 80,000 80,000 80,000 - งานโรงเรียน
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
342 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
343 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร 23,121,120 23,121,120 23,121,120 23,121,120 23,121,120 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
อุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
344 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, 49,192,800 49,192,800 49,192,800 49,192,800 49,192,800 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
345 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
346 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
347 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
348 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
349 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
350 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 200,000 300,000 300,000 300,000 - งานโรงเรียน
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
351 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
352 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
(SBMLD)
353 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 - งานปฐมวัย * เงินอุดหนุน
เทศบาลนครอุบลราชธานี
354 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 497,200 497,200 497,200 497,200 - งานปฐมวัย
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
355 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ
356 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
357 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานการศึกษาปฐมวัย
358 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานการศึกษาปฐมวัย * เงินอุดหนุนทั่วไป
359 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสอนนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด - 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 - งานระดับก่อนวัยเรียน
เทศบาลนครอุบลราชธานี
360 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
อุบลราชธานี
361 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
362 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
นครอุบลราชธานี
363 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง 2,700,000 2,700,000 - - - - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
364 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - งานโรงเรียน
365 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานโรงเรียน
366 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) - - 200,000 - - - งานโรงเรียน
367 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นสูง (ATC) - - 320,000 - - - งานโรงเรียน
368 โครงการชุมชุมลูกเสือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - 1,500,000 - - งานโรงเรียน
369 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน - 100,000 - - - - งานโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
370 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - 300,000 - - - - งานโรงเรียน
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
371 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา - 80,000 - - - - หน่วยศึกษานิเทศก์
372 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษา 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 -  งานการศึกษาปฐมวัย/
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ศพด.วัดมหาวนาราม
373 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
374 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ - 300,000 300,000 300,000 300,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
ผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
375 โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง - 700,000 700,000 700,000 700,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
376 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
377 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับ 3,708,000 3,708,000 3,708,000 3,708,000 3,708,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
378 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา
379 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์ * เงินอุดหนุนทั่วไป
ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13  
380 โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง - - 500,000 - - - หน่วยศึกษานิเทศก์ * เงินอุดหนุนทั่วไป
(เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ)
381 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย   70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
382 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร.ร.ท.1
แผนงาน สาธารณสุข
383 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
384 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
385 โครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
386 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) - 230,000 230,000 230,000 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
387 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,300,000 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
388 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
389 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) - 230,000 230,000 230,000 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
390 โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ - 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 - กองสาธารณสุขฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
391 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
392 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
393 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
394 โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
395 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ - - 50,000 - - - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
396 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 163,680 163,680 160,000 160,000 160,000 - กองสาธารณสุขฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
397 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 32,736 32,736 40,000 40,000 40,000 - กองสาธารณสุขฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
398 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  - 10,400 10,400 10,400 10,400 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
399 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า - 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
400 โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน - 250,000 250,000 250,000 250,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
แผนงาน เคหะและชุมชน
401 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน 5,000,000 - - - - -สำนักการช่าง
402 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง) - 100,000 - - - สำนักการช่าง
403 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - -  - สำนักการช่าง
404 โครงการพัฒนานครอุบลเมืองสะอาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
405 โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
406 โครงการรักษ์แม่มูล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
407 โครงการโรงเรียนลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
408 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
409 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 - งานกีฬาฯ
410 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานกีฬาฯ
411 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานกีฬาฯ
412 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 500 1,000 - - - - งานส่งเสริมประเพณีฯ
413 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
414 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
415 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
416 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
417 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
418 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
419 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
420 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
421 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
422 โครงการประชุมชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
423 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
424 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 50,000 100,000 100,000 100,000  - งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)
425 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส - 50,000 50,000 50,000 50,000  - งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)
426 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 - - 30,000 30,000 30,000  - งานพัฒนาชุมขน (พช.)
427 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด - - 100,000 100,000 100,000  - งานสวัสดิการสังคม
428 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - 50,000 50,000 50,000  - งานสวัสดิการสังคม
429 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว - - 50,000 50,000 50,000  - งานสวัสดิการสังคม
แผนงาน งบกลาง
430 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,598,300 2,598,300 2,600,100 2,600,100 2,600,100 - งานแผนงานสาธารณสุข (สธ.)
431 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12,000,000 12,000,000 16,992,000 16,800,000 16,660,800 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.) * เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
432 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 306,000 306,000 492,000 552,000 552,000 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.)
433 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 68,000,000 68,000,000 73,312,800 79,389,600 85,466,400 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.) * เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 104 49,103,000 53,585,000 312,044,800 22,840,000 12,840,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
434 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
435 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
436 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี - - 3,500,000 - - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
437 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - งานการเจ้าหน้าที่ (สป.)
438 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
439 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
440 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
441 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
442 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
กิจกรรมเทศบาล
443 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชานี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานวิจัย (วช.)
444 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี - - 300,000 300,000 300,000 - งานวิจัยและประเมิลผล (วช.)
445 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายนิติการ (วช.)
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
446 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี - 100,000 100,000 - -
447 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานด้านนิติการ (วช.)
แก่ประชาชน
448 โครงการจัดหาระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 438,000 - - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
449 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 600,000 600,000 300,000 300,000 300,000  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
450 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
451 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรและเทคนิคการบันทึกภาพและทัศนศึกษาดูงาน - - 200,000 200,000 200,000  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
452 โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 600,000 - - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
453 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน 400,000 600,000 - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
454 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - 30,000 70,000 70,000 70,000 - งานบริการข้อมูลข่าวสาร (วช.)
455 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง - 100,000 100,000 - - - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
456 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะห้วยม่วง - 200,000 300,000 - - - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
457 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะหนองบัว - 300,000 400,000 - - - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
458 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
459 โครงการติดตั้งป้ายอิเล็กทรอนิกส์ - 18,150,000 - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
460 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000 1,000,000 - - - - ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ (สน.คลัง)
461 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
462 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
เทศบาลนครอุบลราชธานี
463 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ส่วนการพัฒนารายได้
464 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บเองของ อปท. - - 200,000 200,000 200,000  - ส่วนการพัฒนารายได้
465 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานคลัง - - 500,000 - - - สำนักการคลัง
466 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาล 500,000 500,000 500,000 - - - สำนักการคลัง
นครอุบลราชธานี
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
467 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV 20,170,000 - - - - - งานเทศกิจ (สป.)
468 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีดับเพลิงบูรพา 285,000 - 285,000 - - - งานป้องกันฯ (สป.)
469 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง บริเวณชุมชนก้านเหลือง 1,500,000 - 1,500,000 - - งานป้องกันฯ (สป.)
470 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 500,000 800,000 - - - - งานเทศกิจ (สป.)
471 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 15,000,000 - - - งานเทศกิจ (สป.)
แผนงาน การศึกษา
472 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียน 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
473 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือ อาคารฉลองขวัญ - 100,000 100,000 - - - ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
474 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียนจงกลณี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 600,000 800,000 - - - ร.ร.ท.1
475 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 500,000 300,000 - - - ร.ร.ท.1
476 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - - 18,000,000 - - - ร.ร.ท.1
477 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 400,000 100,000 - - - ร.ร.ท.1
478 โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - - 500,000 - - - ร.ร.ท.1
479 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 800,000 800,000 - - - ร.ร.ท.1
480 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 3, 4, 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 696,000 - - - ร.ร.ท.2
481 โครงการติดตั้งเหล็กดัดกันตกพร้อมประตูเข้าออก อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 150,000 - - - ร.ร.ท.2
482 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 5 และอาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 60,000 - - - ร.ร.ท.2
483 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1, 2, 3, 4, 5, 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 150,000 - - - ร.ร.ท.2
484 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 30,000,000 - - - ร.ร.ท.2
485 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - 255,000 - - - - ร.ร.ท.2
486 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 1,000,000 - - - ร.ร.ท.3
487 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 3  - - 14,500,000 - - - ร.ร.ท.3
สามัคคีวิทยาคาร
488 โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 1,944,000 - - - ร.ร.ท.3
489 โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 2,000,000 - - - ร.ร.ท.3
490 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 150,000 - - - ร.ร.ท.3
491 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 100,000 - - - ร.ร.ท.3
492 โครงการจัดทำห้องเรียนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 100,000 - - - ร.ร.ท.3
493 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 400,000 - - - ร.ร.ท.3
494 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงเหล็กและเหล็กตาข่ายที่ระเบียงอาคาร  - - 250,000 - - - ร.ร.ท.3
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
495 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - - 10,000,000 - - ร.ร.ท.3
496 โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี - - 2,000,000 - - - ร.ร.ท.3
วิทยาคาร
497 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - 1,270,000 - - - - ร.ร.ท.3
498 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - - 200,000 - - - ร.ร.ท.4
499 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล - - 200,000 - - - ร.ร.ท.4
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - ร.ร.ท.4
500 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - - 1,200,000 - - - ร.ร.ท.4
501 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด - - 10,328,000 - - - ร.ร.ท.5 * เงินอุดหนุนทั่วไป
เทศบาลนครอุบลราชธานี
502 โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 5,000,000 - - - ร.ร.ท.5
503 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 200,000 - - - ร.ร.ท.5
504 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมพร้อมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 4,000,000 - - - ร.ร.ท.5
505 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 2,500,000 - - - ร.ร.ท.5
506 โครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 336,000 - - - ร.ร.ท.5
507 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 8,157,000 - - - ร.ร.ท.5 * เงินอุดหนุนทั่วไป
508 โครงการก่อสร้างห้องศูนย์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ - - 600,000 600,000 600,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
509 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - 470,000 - - - - ศพด.วัดใต้ฯ
510 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - 46,000 -   - ศพด.วัดใต้ฯ
511 โครงการปรับปรุงพื้นข้างอาคารเรียนด้านทิศเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 71,200   - ศพด.วัดมหาวนาราม
512 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นยางสังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 750,000   - ศพด.วัดมหาวนาราม
513 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 349,000   - ศพด.วัดมหาวนาราม
514 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 690,000   - ศพด.วัดมหาวนาราม
515 โครงการปรับปรุงปูพื้นยางนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   95,000   - ศพด.รร.ท.3
516 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   300,000 - - - ศพด.ในสังกัดเทศบาลฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
  ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                
517 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล) * เงินทุนหมุนเวียน
518 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ 650,000 650,000   - งานสัตว์แพทย์ (สธ.)
519 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 200,000 645,000 500,000   - กองสาธารณสุขฯ
520 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,400,000 4,000,000 11,100,000 4,000,000 4,000,000 - กองสาธารณสุขฯ
521 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000 5,000,000   - กองสาธารณสุขฯ
522 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครอุบลราชธานี   150,000,000    - กองสาธารณสุขฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน
523 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 2,000,000      - สำนักการช่าง
524 โครงการปรับปรุงที่เก็บเอกสารภายในสำนักการช่าง   132,600    - สำนักการช่าง
525 โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี   120,000    - สำนักการช่าง
526 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี   1,080,000    - สำนักการช่าง
527 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (สธ.)
ด้านความสะอาด
528 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 11 ไร่ 2,500,000        - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
529 โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติงานของงานจัดเก็บขยะ 5,000,000        - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
530 โครงการก่อสร้างอาคารห้องรวมพลเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ชุดภาคสนาม) 2,000,000        - งานรักษาความสะอาด (สธ.)
531 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจคุณภาพแม่น้ำมูล 10,000  - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
532 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 42 ไร่ 20,000,000 - งานจัดเก็บขยะฯ (สธ.)
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
533 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสังคมสงเคราะห์และศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.)
แผนงาน การพาณิชย์
534 โครงการซ่อมแซมอาคารธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 190,000  - สถานธนานุบาล 1
535 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 10,000 10,000 10,000  - สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1
536 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 200,000  - สถานธนานุบาล 2
537 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 10,000 10,000 10,000  - สถานธนานุบาล 2
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2
รวมทั้งสิ้น 537 1,110,185,536 1,426,658,986 1,084,277,320 813,938,120 613,338,720

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายบริการและเผยวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  1  โครงการ     33,221,700
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 33,221,700
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 33,221,700
1) ซอยเทพโยธี 2   งบประมาณ   181,500 บาท
2) ซอยเทพโยธี 8    งบประมาณ   158,800 บาท
3) ซอยพลแพนขวา แยก 1    งบประมาณ   136,000 บาท
4) ซอยอุปลีสาน 6    งบประมาณ   249,600 บาท
5) ซอยบูรพาใน 5     งบประมาณ   158,800 บาท
6) ถนนเจริญราษฎร์   งบประมาณ 1,021,400 บาท
7) ซอยอุบล – ตระการ 3 งบประมาณ   181,500 บาท
8) ถนนภาษีเจริญ   งบประมาณ 1,326,000 บาท
9) ซอยอุบล – ตระการ 5 งบประมาณ   181,500 บาท
10) ซอยภาษีเจริญ 1   งบประมาณ   207,300 บาท
11) ซอยอุบล – ตระการ 7 งบประมาณ     90,700 บาท
12) ซอยอุบล – ตระการ 9 งบประมาณ   544,700 บาท
13) ซอยอุบล – ตระการ 14 งบประมาณ   164,000 บาท
14) ซอยอุบล – ตระการ 10 งบประมาณ   181,500 บาท
15) ซอยอุบล – ตระการ 8.2 งบประมาณ   144,400 บาท
16) ซอยอุบล – ตระการ 8.1 งบประมาณ     90,700 บาท
17) ซอยอุบล – ตระการ 8 งบประมาณ     90,700 บาท
18) ซอยราษฎร์บำรุง 2 งบประมาณ   408,500 บาท
19) ซอยราษฎร์บำรุง 4 งบประมาณ   181,500 บาท
20) ซอยแจ้งสนิท 2 งบประมาณ   256,600 บาท
21) ถนนศรีแสงทอง งบประมาณ   590,100 บาท
22) ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 งบประมาณ 1,134,900 บาท
23) ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน) งบประมาณ   680,900 บาท
24) ซอยบูรพานอก 2 งบประมาณ   204,000 บาท
25) ซอยชยางกูร 21.1 งบประมาณ   181,500 บาท
26) ซอยชยางกูร 21.2 งบประมาณ    226,900 บาท
27) ซอยชยางกูร 21.3 งบประมาณ    249,600 บาท
28) ซอยถนนหลวง 2 (มณีรัตน์) งบประมาณ    226,900 บาท
29) ซอยชยางกูร 21.4 งบประมาณ    204,000 บาท
30) ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ    431,200 บาท
31) ซอยธรรมวิถี 12 งบประมาณ    158,800 บาท
32) ซอยเลี่ยงเมือง 3 งบประมาณ    295,000 บาท
33) ซอยธรรมวิถี 1 งบประมาณ    158,800 บาท
34) ซอยชยางกูร 10 งบประมาณ  1,475,000 บาท
35) ซอยชยางกูร 14 งบประมาณ    923,100 บาท
36) ซอยชยางกูร 28.1 งบประมาณ    749,000 บาท
37) ซอยชยางกูร 28 งบประมาณ    272,300 บาท
38) ซอยชยางกูร 18 งบประมาณ    476,600 บาท
39) ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานท่าบ่อ – ถนนชวาลานอก) งบประมาณ  1,289,200 บาท
40) ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ    883,400 บาท
41) ซอยเลี่ยงเมือง 5 งบประมาณ    340,400 บาท
42) ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5)  งบประมาณ  1,781,900 บาท
43) ถนนเลียบแม่น้ำมูล (ลำมูลน้อย – ถนนพนม)   งบประมาณ  1,182,500 บาท
44) ถนนแจ้งสนิท  งบประมาณ 13,150,000 บาท
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จำนวน  1  โครงการ 61,050,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 61,050,000
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 61,050,000
1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 20,600,000 บาท
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 24,250,000 บาท
3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 16,200,000 บาท
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  2  โครงการ 2,082,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 1,282,000
3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,282,000
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 800,000
4 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 800,000
รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 96,353,700

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

275434
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
445
534
5527
265102
12517
20324
275434

Your IP: 35.173.48.224
2019-08-18 17:14