Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
แผนที่อุบล แผนที่อุบล 2559
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวอุบล 2560 แผนที่แหล่งท่องเที่ยวอุบล 2559
แผนที่อุบล 2557  
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวอุบล 2557  
ถนนสายธรรม  
ถนนสายธรรม  
ภาษี สำนักการช่าง
เอกสารแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น กฏหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
   
   
   
   
   

ภาษีบำรุงท้องที่

 1.1   ภาษีชำระตามปกติ

 • เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1.ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา
 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง:         1.ยื่นเอกสาร        2.ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน   3.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   5 นาทีต่อราย

1.2   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

 • เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1.ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา  2.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน    3.บัตรประจำตัวประชาชน
 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง:   1.ยื่นคำร้อง  2.ตรวจสอบ    3.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   8 นาทีต่อราย

 1.3    กรณีมีการประเมินใหม่

 •  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1.สำเนาทะเบียนบ้าน   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    3.สำเนาเอกสารสิทธิ์
 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง  1.ยื่นแบบประเมินภาษี  2.ตรวจสอบ  3.ประเมินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน    4.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   10 นาทีต่อราย

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 2.1    กรณีปกติ

 • เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1. สำเนาทะเบียนบ้าน   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์  4.หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 5.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง   1.ยื่นแบบประเมินภาษี    2.ตรวจสอบเอกสาร    3.ออกใบแจ้งรายการประเมิน     4.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   5 นาทีต่อราย

 2.2  กรณีแจ้งใหม่

 • เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   1. สำเนาทะเบียนบ้าน   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์  4. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง   1. ยื่นแบบประเมินภาษี  2. ตรวจสอบเอกสาร  3. ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ   4. ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน   5. ออกใบแจ้งรายการประเมิน  6. ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   5 นาทีต่อราย  (ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน 1 วันทำการ)

 ภาษีป้าย

3.1  ป้ายเดิม

 3.1.1   เอกสารครบถ้วน  ระยะเวลายื่นขอชำระภาษี  มกราคม-มีนาคม  ของทุกปี

 • เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1.ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   3.ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียน    4.หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง) 

 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง    1.ยื่นแบบประเมินภาษี  2.ตรวจสอบ  3.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   5 นาทีต่อราย

3.1.2   เอกสาร ไม่ชัดเจน  ครบถ้วน

 •  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1.ยื่นแบบประเมินภาษี  2.ตรวจสอบ  3.ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมออกสำรวจตรวจสอบป้าย   4.คำนวณค่าภาษีแจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ   5.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   10 วันทำการ
 • (จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  หากแจ้งเท็จหรือจงใจละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการต้องระวางโทษปรับ  5,000-50,000 บาท)

 3.2 ป้ายใหม่

 •  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   2.สำเนาทะเบียนบ้าน  3. ทะเบียนพาณิชย์   หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน   4.แผนที่ตั้งพอสังเขป   5.หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง   1.ยื่นแบบประเมินภาษี  2.ตรวจสอบ  3.ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมออกสำรวจตรวจสอบป้าย   4.คำนวณค่าภาษีแจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ  5.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   10 วันทำการ

 ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ   ได้แก่  1.  คำร้อง
 • ขั้นตอนการยื่นเรื่อง   1.ยื่นคำร้อง   2.ออกใบเสร็จรับเงิน
 • เวลาดำเนินการ   3 นาทีต่อราย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ร.ต.สุวรรณ  อุณหะรัตน์ 2479-2484
นายผดุง  โกศัลวิตร 2484-2496
นายมงคล  กรินชัย 2492-2496
นายยงยุทธ  พึ่งภพ 2496-2500
นายวรวิทย์  รังสิโยทัย (รอง ผวจ.) 2500-2501
นายมงคล  กรินชัย 2501-2504
นายเริ่ม  อุปถัมภ์ (ปลัดจังหวัด) 2504-2506
นายชุณห์  จันทร์ประสิทธิ (ปลัดจังหวัด) 2506-2507
นายสวัสดิ์  ชาญวิจิตร (ปลัดจังหวัด) 2507-2510
นายสายสิทธิ์  พรแก้ว (ปลัดจังหวัด) 2510-2511
นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์ 2511-2515
นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์ 2515-2517
นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์ 2517-2522
นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์ 2522-2528
นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์ 2528-2533
นายประสาน  เรืองกาญจนเศรษฐ์ 2533-2537
นายอนันต์  ตันติศิรินทร์ 2537-2538
นายประสาน  ศรีธัญรัตน์ 2538-2541
นางเพ็ญพักต์  ศรีทอง 2541-2542
นางเพ็ญพักต์  ศรีทอง 2542-2543
นายประสาน  ศรีธัญรัตน์ 2543-2546
นายสมยศ  จรัสดำรงนิตย์ 2546-2547
นายสุชิน  พุ่มอิ่ม (ปลัดเทศบาล) 2547-2548
นางรจนา  กัลป์ตินันท์ 2548-2551
นางรจนา  กัลป์ตันันท์ 2552-2556
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ 2556-ปัจจุบัน