Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

กรณีแจ้งการเกิด

กรณีแจ้งการตาย

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ออกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง

กรณีการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
(จำนวน 24   โครงการ รวมงบประมาณ   34,577,671 บาท)
ลำดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
1 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล              1,590,000 ทุกเขต
2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,327,796 เขต 2
สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดสุริยาตร์
3 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,133,000 เขต 3
สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช
4 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,223,000 เขต 2
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับสุริยาตร์
5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,102,000 เขต 2
สี่แยกถนนผาแดงตัดกับสุริยาตร์
6 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,116,000 เขต 2
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง
7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,115,000 เขต 3
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ และเขต 4
8 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี              1,080,875 เขต 2
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1                520,000 เขต 1
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2                760,000 เขต 1
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5              2,190,000 เขต 1
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7              1,550,000 เขต 1
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9              1,120,000 เขต 1
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11              2,030,000 เขต 1
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13              2,400,000 เขต 1
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15              1,660,000 เขต 1
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17              1,010,000 เขต 1
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19              1,470,000 เขต 1
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21              1,450,000 เขต 1
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11              2,710,000 เขต 1
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13              1,640,000 เขต 1
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15              1,930,000 เขต 1
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17              1,240,000 เขต 1
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19              1,210,000 เขต 1
รวมทั้งสิ้น            34,577,671
เขต 1 จำนวน 16   โครงการ
เขต 2 จำนวน   5   โครงการ
เขต 3 จำนวน   2   โครงการ
เขต 4 จำนวน   1   โครงการ
ครอบคลุมทุกเขต จำนวน 1 โครงการ

CCF19019 1

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2562

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  38  โครงการ     64,199,000
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 64,199,000
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 11,490,000
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) 1,950,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 1,410,000
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 1,550,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 1,270,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 2,340,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์) 14,800,000
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 2,600,000
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 470,000
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 496,000
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 473,000
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 693,000
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 3,475,000
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) 669,000
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) 173,000
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) 166,000
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) 163,000
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) 552,000
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) 610,000
20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) 727,000
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 330,000
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) 680,000
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) 540,000
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 3,560,000
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 2,780,000
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 280,000
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) 319,000
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 470,000
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 1,570,000
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 334,000
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 1,778,000
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 2,149,000
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 13 442,000
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) 254,000
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี (ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 362,000
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) 164,000
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) 388,000
38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,722,000
รวมทั้งสิ้น  38  โครงการ 64,199,000

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

207893
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
734
518
2835
200724
14493
15808
207893

Your IP: 3.85.143.239
2019-05-23 19:33