Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

CCF19019 1

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2562

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  38  โครงการ     64,199,000
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 64,199,000
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 11,490,000
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) 1,950,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 1,410,000
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 1,550,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 1,270,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 2,340,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์) 14,800,000
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 2,600,000
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 470,000
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 496,000
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 473,000
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 693,000
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 3,475,000
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) 669,000
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) 173,000
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) 166,000
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) 163,000
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) 552,000
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) 610,000
20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) 727,000
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 330,000
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) 680,000
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) 540,000
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 3,560,000
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 2,780,000
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 280,000
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) 319,000
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 470,000
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 1,570,000
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 334,000
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 1,778,000
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 2,149,000
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 13 442,000
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) 254,000
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี (ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 362,000
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) 164,000
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) 388,000
38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,722,000
รวมทั้งสิ้น  38  โครงการ 64,199,000

ข่าวย้อนหลังเดือนเมษายน พ.ศ.2562

   
   
IMG 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พ.ศ2562

22 เม.ย.62 

   
 
   
   
   
   
 
   
 
   
 
 
   
   
 
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
IMG ร่วมซักซ้อมพิธีสมโภชเฉลิมฉลองในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” 
IMG  พิธีถวายพระพรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7
IMG 

ประชุมสรุปผลการออกตรวจหอพัก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
IMG  ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี
IMG  พิธีเปิดการอบรม “กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล” 
IMG ร่วม “โครงการประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” 
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมารดาหลังคลอดบุตร 
IMG  ร่วมพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 
IMG ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

แก้ไขครั้งที่ 1/2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 76,386,600
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนซอยเชื่อมถนนเทพโยธี - ถนนพลแพน 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 3,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 4  (ช่วงถนนธรรมวิถี -ลำรางนาควาย) 2,900,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) 508,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2  (ข้างบ้านเลขที่ 36) 198,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ  ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) 380,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล -ตระการ 2.3 389,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 124,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  118,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 180,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล- ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 250,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3)  500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619)  100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97)  1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
20 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 12,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 6,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  ถนนสุขาอุปถัมภ์ -ห้วยม่วง 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง 7,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) 166,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
26

โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอย

อุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1)

3,784,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 548,600  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) 511,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) 275,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) 1,540,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 300,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 33 76,386,600

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2562 (รวมเล่ม)

 

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ

ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  50  โครงการ     134,534,671
     
       แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 134,534,671
1 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล  1,590,000
2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนสุริยาตร์ 1,327,796
3 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช 1,133,000
4 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์  1,223,000
5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์ 1,102,000
6 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง 1,116,000
7 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ 1,115,000
8 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล 1,080,875
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 520,000
10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 760,000
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 2,190,000
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7  1,550,000
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 1,120,000
14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 2,030,000
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13  2,400,000
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 1,660,000
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17  1,010,000
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19  1,470,000
19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 1,450,000
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 2,710,000
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 1,640,000
22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 1,930,000
23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17  1,240,000
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19  1,210,000
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช 1,735,000
26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว   3,857,000
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน 835,000
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 3,900,000
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 4,360,000
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี – ลำรางนาควาย) 9,960,000
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2)  511,000
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  177,000
33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26)  1,445,000
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 2.3  389,000
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 152,000
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 155,000
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 615,000
38 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล–ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 183,000
39 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) 561,000
40 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน–ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 234,000
41 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) 115,000
42 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) 2,720,000
43 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,572,000
44 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) 1,291,000
45 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,900,000
46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 8,170,000
47 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน–ท่าบ่อ 22,530,000
48 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7  8,760,000
49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาอุปถัมภ์ – ห้วยม่วง 6,060,000
50 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง 14,770,000
     
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  1  โครงการ 16,741,000
     
      แผนงาน รักษาความสงบภายใน 16,741,000
51 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 16,741,000
    1) ติดตั้งในเขตชุมชน/ถนน/ซอย  
    2) ติดตั้งในตลาดสดเทศบาลทุกแห่ง  
    3) ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลทุกแห่ง  
     
  รวมทั้งสิ้น  51  โครงการ 151,275,671

ข่าวย้อนหลังเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

 IMG ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 IMG กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
IMG  ร่วมกิจกรรม “โครงการเดิน – วิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลไร่น้อยและจังหวัดอุบลราชธานี”  
IMG  ร่วมงานและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรม “สา’สุข ชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง
IMG  พิธีรำสักการะบูชาพระธาตุหนองบัว (ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของทุกเดือน) 
IMG ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวริมโขง อุบลราชธานี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562
IMG  อบรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งเเวดล้อม2562 
IMG  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นรณรงค์"สงกรานต์ ม่วนซื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฏ ลดอุบัติเหตุ"ในวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย 2562 ระยะทาง 23 กม. 
IMG  ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพัก 
IMG  ขึ้นบ้านใหม่ บ้านกลาง ณ ชุมชนวังทอง 
 IMG ร่วมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" อย่างต่อเนื่องทั่วไทย
IMG  ลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพัก 
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
IMG กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดหลวง 
IMG ขอเชิญเที่ยวงานงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำสี่แผ่นดิน และเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน (อินโดจีน)
 IMG กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเป็นพิธีกร 
 IMG อบรมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น
 IMG ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 
IMG  โครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฎิบัติงานแก่ อปพร. อุบลราชธานี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น
IMG  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดสุปัฎนารามวรวิหารไปจนถึงวงเวียนน้ำพุ 
IMG  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 
 IMG ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง  
 IMG โครงการประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานคนดี เวทีคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
IMG ประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 
IMG  อบรมเจ้าพนักงาน กรรมการประจำหน่วย เขตเลือกตั้งที่ 1 
IMG 

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะทำงานจากกรมควบคุมมลพิษ ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

IMG  ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 
IMG  มอบเตียงและรถเข็นให้กับผู้ป่วยสูงอายุ
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 5 
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 
IMG เวทีฮักแพง สานแรง รวมใจ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
IMG 2  ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2562 
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 วันที่ 2 (หน่วยเลือกตั้งที่ 1-15/16-30) 
IMG   
IMG  อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 91-103 จังหวัดอุบลราชธานี
IMG  ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี และการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 4 แผ่นดิน ประจำปี2562
IMG  กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา 
IMG  รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 
IMG  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเเละมอบอุปกรณ์การเเพทย์ที่จำเป็น(เตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน เเละเครื่องดูดเสมหะ)ให้ยืมใช้ที่บ้านในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าเเสนอุดม 
IMG  ร่วมพิธีประดิษฐานพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และเปิดประตูค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณพิธี (ประตูแดง)
 IMG พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาล
IMG  พิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อม การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 IMG พิธีเปิด(kick off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 IMG พิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561  
IMG ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 
IMG  ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
IMG  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 
IMG  พิธีเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี 
IMG งานบุญมหาชาติวัดนาควาย ประจำปี 2562 
IMG พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG กิจกรรมปั่นจักรยาน นครอุบลฯชวนปั่นไปเลือกตั้ง
IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 
IMG พิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
IMG พิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3   
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี
 IMG ออกเยี่ยมยามถามข่าวผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง  
IMG ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
IMG ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน แสงสีเสียงพระวีรกรรมเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
IMG ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้ง  
IMG 3

เปิดรับสมัครและขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครอุบลฯคัพ 2562 ในวันที่ 9-18 มี.ค.62

 

 
IMG การทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์สอบกลางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
IMG ออกเยี่ยมบ้านประชาชน
IMG ร่วมพิธีมอบบ้านตาม “โครงการกองทัพบก ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล”  
IMG ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการจัดการมูลฝอย​อินทรีย์​ในชุมชน
IMG ร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอนใน งานประเพณีบุญมหาชาติประจำปี 2562 ณ วัดปทุมมาลัย 
IMG กิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา 
IMG ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 อุบลราชธานี
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
IMG ร่วมเปิดพิธีการเเข่งขันขี่ม้า รายการอุบลโพนี่คลับ Pony Chalet 2019 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

190650
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
97
518
1665
185268
13058
17877
190650

Your IP: 3.95.23.35
2019-04-24 00:43