Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีประธานมอบเกียรติบัตรโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมตลาดใหญ่ ชั้น 2

2

3

4

5

1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและโรคระบาด ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมตลาดใหญ่ ชั้น 2

2

3

4

5

6

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562

 IMG

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  13  โครงการ     22,683,700
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 22,683,700
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1 258,000
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 768,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5 361,000
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7 295,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9 312,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11 601,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13 716,000
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.15 206,000
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 3 1,992,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,660,000
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 4,900,000
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,514,800
13 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,099,900
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 26,970,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 26,970,000
14 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  (สวนสาธารณะบูรพานอก) 18,000,000
15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง 8,970,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  2  โครงการ
    ของชุมชน 
800,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 500,000
16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 300,000
17 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000
รวมทั้งสิ้น  17  โครงการ 50,453,700

กรอบอัตากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาล

 

 ลำดับ

สังกัด

 มีคน 

 ว่าง 

 รวม 

 หมายเหตุ 

 

ปลัดเทศบาล

1 - 1  
 

รองปลัดเทศบาล

3 - 3  
1

สำนักปลัดเทศบาล

47 1 48  
2

สำนักการคลัง

33 6 39  
3

สำนักการช่าง

36 16 52  
4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

31 3 34  
5

กองวิชการและแผนงาน

24 2 26  
6

สำนักการศึกษา

16 5 21  
7

กองสวัสดิกาสังคม

9 4 13  
8

หน่วยตรวจสอบภายใน

3 - 3  
 

รวม

 199     37 
   236 
           

ข้อมูล  ณ  วันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

637131
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
531
1003
3486
628598
8949
22744
637131

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-12 14:56